четвъртък, 16 май 2013 г.

ПРЕДСТОЯЩА КОНФЕРЕНЦИЯ на SIETAR–България „КУЛТУРНИ БАРИЕРИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ”

Целта на конференцията е да се подложат на анализ и дискусия основни, явни и скрити, културни параметри на гражданството (гражданското общество), като се фокусира върху културните бариери пред гражданското включване и участие.
Очакванията са интеркултурните проблеми да бъдат видяни свободно и многоаспектно, в контекста на българските практики и по стандартите на добрите световни образци на интеркултурността.
Темата е особено значима в условията на криза - в глобална, европейска и българска перспектива. Икономическата и социална несигурност поставят под въпрос «европейския проект» и смисъла на европейското гражданство. Стават видими и изглеждат по-трудно преодолими културните бариери. Предизвикателствата пред образа на толерантното мултикултурно общество са големи. В този контекст има потребност от проясняване на теми, понятия и прояви на интеркултурализма, фокусирани около културните бариери пред гражданското участие.
Конференцията е добра възможност да се консолидират съвместните усилия и компетентното мнение на много специалисти – социолози, културолози, психолози, философи, педагози, историци, лингвисти.
Поканени са за участие всички, които са натрупали житейски и транскултурен личен и организационен опит и имат потребност да го споделят. И изследователите, и практиците, и докторантите, и студентите са добре дошли да поставят свои проблеми или решения на стари въпроси, както и да анализират и разискват темите на конференцията.

Очакваме интересна дискусия. Докладите ще бъдат публикувани в списание „Реторика и комуникации”.
Десет (примерни) въпроса, на които можем да търсим отговор заедно:
Може ли националната култура да е бариера за развитие на гражданското общество?
Какво е „гражданство без държавност”?
Какво е достъп, участие и включване?
Как се формира нашето себевъзприемане като граждани?
Къде са обясненията на гражданската апатия и пасивност?
Как интернет и социалните мрежи променят представите за гражданско участие?
Какво представлява европейското гражданство?
Какви са културните особености на гражданското и организационното поведение на българина?
Има ли културни обяснения на резистентността към промяна?
Как се научаваме на култура на диалога, на преговаряне и грижа в практиката и обучението?


Пет тематични направления:

Културни различия и културни бариери: теоретични парадигми и нови изследователски подходи.
Интеркултурни аспекти на диалога в отношенията между държави, националности, общества, етноси, полове.
Културни бариери и дефицити на политическата култура.
Интеркултурност, културни стереотипи и всекидневно гражданско поведение.
Формиране и развитие на интеркултурни компетентности в образователните практики.Основни изисквания и срокове:
Продължителност на докладите: до 15 минути

Условия за участие:
За да участвате в конференцията, е необходимо да:
1. Попълните приложената заявка за участие и я изпратите, като прикачен файл, на Ел. адрес: sietarbg@gmail.com до 20 МАЙ 2013 г.

2. Ако не членувате в SIETAR България и не сте заплатили годишния си членски внос, внесете такса правоучастие – 60 лева – до 20 МАЙ април по следната банкова сметка: BG67UBBS80021014257630, BIC UBBSBGSF в ОББ, на СНЦ „Етнотолеранс” – партньор на SIETAR – България за събитието.

В банковото платежно впишете данните за фактура, а като основание за плащане - „такса правоучастие в конференция на SIETAR–България”. В съответствие с данъчното законодателство, фактури ще бъдат издадени на всички участници и получени по време на конференцията.
При внасяне на място, в деня на конференцията, таксата правоучастие ще бъде 65 лева.
Таксата покрива брошура с резюметата на докладите на участниците до 100 думи и програмата на конференцията, папка с материали, кафе-паузи и публикуване на текстовете на представянията в електронен сборник.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:
Срок за подаване: до 20 май
Съдържание:
Име, презиме и фамилия на автора (съавторите)
Научно звание и научна степен (ако имате такива)
Месторабота
Позиция
Служебен адрес
Телефон, e-mail
Форма на участие в конференцията (отбележете):
Участник без представяне
Участник с представяне/доклад
Необходими технически средства (отбележете):
Компютър с мултимедиен проектор;
CD- плейър;
Други……………………………………………
Няма
Заглавие на доклада
Тематично направление (отбележете):
Културни различия и културни бариери: теоретични парадигми и нови изследователски подходи.
Интеркултурни аспекти на диалога в отношенията между държави, националности, общества, етноси, полове.
Културни бариери и дефицити на политическата култура.
Интеркултурност, културни стереотипи и всекидневно гражданско поведение.
Формиране и развитие на интеркултурни компетентности в образователните практики
.
Кратко резюме (10 реда)

Информация за приетите заявки: до 20 май 2013 г.

Желаете ли да станете член на SIETAR-България?

След заплащане на членски внос за 2013 г. Вие ще добиете право на безплатно участие в конференцията и във всички предстоящи прояви на организацията през настоящата година, както и намаления за събитията на останалите национални организации в мрежата и в конгресите на SIETAR Europa?
Да
Не
В случай, че желаете да Вашето представяне да бъде публикувано, трябва да предоставите текста на електронен носител до 30 юни 2013 г. в съответствие със следните

Основни технически изисквания за отпечатване на докладите:
Заглавие - 8-12 думи.
Обем на текста - 10-12 стандартни страници.
Резюме и ключови думи на български - 5-10 реда.
Резюме и ключови думи на английски - 5-10 реда.
Заглавието да е преведено на английски.
Имената на автора да са дадени на български и на английски.
Цитатите да са според стандарта за електронно списание в в квадратни скоби в текста и след текста.
Статиите да представят резултати от анализи, проучвания, проекти, новости и теоретичен обзор.
Кратко представяне на авторите - 5-8 реда.

Текстовете, които отговарят на изискванията за научна публикация и бъдат изпратени в посочения по-горе срок, ще бъдат публикувани в списание РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ - http://rhetoric.bg/

Адрес за подаване на заявките и за въпроси: sietarbg@gmail.com.
За повече информация можете да посетите нашата интернет страница: www.sietarbulgaria.org

2 коментара:

Анонимен каза...

Saved as a fаvoгіte, I really like yοur
site!

mу blog post ... macbook repair malaysia

Анонимен каза...

The one that ongoing to be element of his training process till the very conclude was -- Bruce Lee dynamic pressure.


Feel free to surf to my website ... adjustable dumbbells