събота, 30 май 2009 г.

Успешно приключи проектът към ЦОИДУЕМ "Училищен клуб „Интеркултурен диалог”

В СОУ „Сава Доброплодни” се проведе заключителната пресконференция по проект: Училищен клуб „Интеркултурен диалог” финансиран по програма „Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство„ на ЦОИДУЕМ на МОН.
Румяна Буковалова координатор, обучителите Огнян Исаев, Иван Цингаров и моя милост и членовете на клуба Явор Петров, Асибе Беримирова, Рамона Валентинова и Сибeл Джелил представиха дейността на Клуба и постигнатите резултати в двете мултиетнически групи учениците от VIII до XI клас.
Сбирките и учебния лагер във Върбица по време на пролетната ваканция имаха учебно-практически характер и включваха дейности по изучаване на убеждаваща комуникация, специфика на интеркултурния диалог; техника на говора и правоговор; поведение пред аудитория; етнокултурни особености на малцинствените групи в Шуменския регион.
Участниците в клуба подготвиха и представиха публични изказвания в дискусии и презентации, свързани с празници на етническите общности в Шумен.

Беше проведена публична училищна дискусия, посветена на 8 април - Международен ден на ромите и публичен междуучилищен дебат, посветен на 9 май - Деня на Европа съвместно с ученици от ГПЧЕ „Н. Вапцаров” - Шумен.


Ефектите от работата в бъдеще ще се прояват във възможностите членовете на клуба да подпомагат активно процесите на интеграция на новоприети ученици от малцинствата чрез създаване на презентации, запознаващи с традиции, обичаи, празници и етнокултурни специфики на различните общности и като използват придобитите знания и комуникативни умения ще участват активно в училищни и извънучилищни дейности в сферата на интеркултурния диалог и рекламните кампании на СОУ "Сава Доброплодни."

Няма коментари: