неделя, 12 февруари 2012 г.

Покана за: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Сдружение "Етнотолеранс" съвместно със Сдружение "Професионален форум за образованието" организират в рамките на Фестивала на българското образование

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:
ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

20-21.04.2012 година, град София

Конференцията има за цел да бъдат представени актуални изследвания и добри практики, свързани творческата реализация на образователни иновации и интерактивни технологии в образователната система.
Поканват се за участие преподаватели и студенти от педагогически факултети и специалности, учители, педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички интересуващи се от проблемите на образованието.
В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, отразяващи актуални виждания по проблема и такива – плод на собствена изследователска работа.
Ще бъдат обособени 2 секции:
 Иновации в образованието;
 Интерактивни образователни технологии.
По време на конференцията ще бъде проведена дискусия по проблемите на образователните иновациите и организиран уъркшоп за подготовка на интерактивни мултимедийни образователни продукти.
Идеите в представените доклади, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на конференцията и добрите практики ще бъдат обобщени и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.
Докладите и научните съобщения ще бъдат публикувани в сборник, под който ще бъде на разположение на участниците по време на конференцията. Сборникът ще бъде публикуван и на сайта на СНЦ „Етнотолеранс”

Официалните езици на конференцията ще бъдат български и английски.
Заявки за участие ще се приемат до 23.03.2012 година на адрес: ethnotolerance@abv.bg
Одобрените за участие ще бъдат уведомени до 25.03.2012г.
Пълният текст на докладите и таксата правоучастие трябва да се изпратят до 01.04.2012г.

Изисквания към представените текстове:Материалите в цялостния им обем (до 8 страници формат А4, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 12, разред 1,5 без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих) следва да се изпратят не по-късно от 01.04.2012г. на адрес: ethnotolerance@abv.bg.
Таксата правоучастие с доклад е 50 лв. (за чуждестранните участници 30 евро) да се приведе по банков път в сметка в лева:
BG67UBBS80021014257630
BIC UBBSBGSF
ОББ - АД
СНЦ „Етнотолеранс”
сметка в евро:
BG96UBBS80021435379310
BIC UBBSBGSF
ОББ - АД
СНЦ „Етнотолеранс”
за основание на плащането да бъде посочено „такса за участие в конференция на 20-21.04.2012 год. на......................................................... /трите имена и представлявана организация/”. В съответствие с данъчното законодателство фактури ще бъдат издадени на всички участници. Същите ще могат да бъдат получени по време на конференцията.
В случай че два или повече доклада са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.
Таксата включва:
- осигуряване на зали и оборудване;
- публикация на материала в сборника и на сайта на СНЦ „Етнотолеранс”;
- участие в дискусията и уъркшопа;
- 3 кафе-паузи и коктейл;
- материали.
На желаещите ще бъде предоставена възможност за настаняване в хотел „Хемус”:
Цена на стая двойка - 54 лв. /без закуска/
Цена на стая единична – 40 лв. /без закуска/
Доплащане закуска на блок-маса - 8 лв.

Организационен комитет:

проф. дфн Пламен Макариев
проф. д-р Иван Иванов
доц. д-р Янка Тоцева
гл. ас. д-р Керанка Велчева
Юрий Анджекарски

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: ethnotolerance@abv.bg и на телефон: 0899 85 19 49

Няма коментари: