неделя, 14 юли 2013 г.

Обучение на учители по проект „Образователна интеграция на учениците в СОУ „Йордан Йовков”, гр. Кърджали”

От 8 до 13 юли 2013г. в Кържали се проведоха два тридневни семинара с учителите от СОУ „Йордан Йовков”, включени в проекта.

Основната цел бе да се създадат условия за ефективна работа на учителите и възпитателите с учениците в посока успешна образователна и социална интеграция на представителите на етническите малцинства, чрез работа по следните индикативни модули:
·         Особености на мултикултурната класна стая;
·         Преодоляване на конфликти и комуникация в мултикултурна среда;
·  Предизвикателствата пред учителите и технологии за развитие на междукултурна чувствителност и толерантност у учениците;
·       Педагогическа и интеркултурна компетентност на учителя. Педагогически интервенции в мултикултурна среда;
·   Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в училище. Ромска култура и идентичност. Турска култура и идентичност;
·        Превенция на отпадането от училище;
·         Работа с родители на деца от етнически малцинства.
   
В рамките на обучението се използваха елементи от тренингова работа в областта на формиране на умения за работа в мултикултурна образователна среда
           
Задачите бяха:
- участниците да обогатят теоретичните си познания в областта на интеркултурното образование и интеркултурната комуникация в мултикултурната класна стая;
-    да се формира дух на толерантност и уважение към културното различие в учещата се общност чрез усъвършенстване на педагогическа и интеркултурна компетентност на учителя;
-    да се овладеят умения за справяне с конфликти и за управление на разнообразието;
- да се обогатят подходите за осъществяване на педагогически интервенции в мултикултурна среда;
-    да се разширят познанията за турската и ромската култура и идентичност, които да станат основа за преосмисляне на училищната адаптация на децата от тези групи;
-    да се диагностицират причините за отпадане на учениците от училище и на тяхна основа се конструират подходи за превенция;
-    да се конструират педагогически ефективни технологии за работа на учителите с родителите на децата от етническите малцинства.

Очаквани резултати по отношение на участниците бяха:
 
- получаване на знания и формиране на умения за използване на нови методи за работа с деца и родители от етническите малцинства;
- задълбочаване на знанията в областта на интеркултурното образование на лично и професионално ниво, за да се гарантира качествено възпитание и подготовка на децата от етническите малцинства, както и да се съдейства за тяхното хармонично интегриране в обществото;
- повишаване качеството на училищния живот, чрез подобряване на комуникацията между учителите и учениците на базата на спазването на принципите на толерантността и признаването на културните различия;
- подобрени компетентности относно отрицателните стереотипи, предразсъдъците и дискриминацията като проблеми в образователната сфера;
- запознаване с технологиите за изграждане на позитивна социална интеркултурна комуникация;
- развити умения за справяне с конфликти и кризи, свързани с културни различия;
- положителна мотивация и умения за работа в условията на социокултурното разнообразие в учебна среда;
- подобрени комуникативни умения за общуване с родителите;

 - професионално-личностна промяна по посока готовност за защитаване на социалната справедливост и освободено от стереотипи и предразсъдъци поведение.
Семинарите проведохме с доц. д-р Соня Георгиева от РУ "Ангел Кънчев".

За хода и удовлетвореността на учителите може да се съди по активността и споделените впечатления от страна на участниците.


Няма коментари: