понеделник, 30 септември 2013 г.

ЗАПОЧНАХА ОБУЧЕНИЯТА НА ИЗЯВЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МОН

Обучението е насочено към педагогически специалисти – ръководители на ученически отбори или на индивидуално представяне на ученици или учители, които през учебните 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 години, са класирани на първо място в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, пленери и др.
Обучението ще се провежда в пет областни центъра на страната - София, Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Варна и ще бъде в рамките на 32 учебни часа в 5 последователни работни дни.
Организатор на обучението е консорциум „РААБЕ България – Меркурий 97“ – определен от Министерството на образованието и науката след конкурсна процедура за изпълнител на обществената поръчка. То е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование”.
В обучението ще бъдат обхванати общо 1000 педагогически специалисти от следните направления – природо-математически, приложно-технически и аграрни дисциплини, хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество, изобразително, театрално, танцово изкуство и музика и спорт.
За учителите са подготвени учебно помагало и библиографска справка с най-новата педагогическа и методическа литература в отделните направления, които са им предоставени на хартиен и електронен носител.
Автори на продуктите и обучители са преподаватели от различни български университети.

Няма коментари: