понеделник, 10 февруари 2014 г.

Обучение на учители по проект във Велинград


От 6 до 9 февруари 2014 година се проведе първото от серията обучения в изпълнение на дейност 6: "Работа с педагогическия екип за превенция на отпадането от образователно-възпитателния процес на децата и учениците от целевата група" по проект  BG051PO001-4.1.05-0195,  "Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация". Проектът се изпълнява от Фондация „Европейски център за еко агро туризъм - България“ в партньорство с ЦДГ „Еделвайс”и ОУ „Неофит Рилски” гр. Велинград; ОДЗ „Митко Палаузов” и СУ „Климент Охридски” гр. Ракитово. 

Първата глобална тема беше: "Форми за превенция на отпадането на децата и учениците от възпитателно-образователния процес  заради  несправяне с усвояването на преподавания материал и липса на интерес към дейностите в училището".

Учителите от двете училища, включени в обучението, проявиха голям интерес и активност по време на работата. Те споделяха свои затруднения, но и добри практики. 

В резултат от обучението, те разработиха и модел за училищна стратегия за образователна интеграция като важна част от нея са стратегическите цели по посока превенция на отпадането. 

Няма коментари: