неделя, 4 октомври 2015 г.

Новата ми книга "Управление на комуникациите в образованието"

В края на месец септември в издателство "Фабер"  излезе от печат новата ми книга "Управление на комуникациите в образованието". В нея съм направила опит да изследвам един сложен феномен – образователната комуникация и да изведа както неговите базисни компоненти, а така също да разкрия неговото многообразие, а оттам и подходите за ефективното му управление. Обхванати са различни сфери и са изведени фактори от няколко области: комуникация, педагогическа реторика, образователен мениджмънт, интеркултурна комуникация, виртуална комуникация и други.
         
           В първа глава са представени особености на комуникацията в образованието от позициите на педагогическата реторика и са анализирани вербалната и невербална комуникация в образователния процес. Видовете комуникации в образованието се класифицират по различни критерии, като е направен опит да се обхванат съвременните явления и тенденции. Ролята и мястото на образователните информационни и комуникационни технологии в съвременното училище са представени като елементи от иновационния процес в образованието, отчетени са и възможностите за използването им в неговото управление. Проучени са и са систематизирани онлайн базирани образователни ресурси, които са полезни за директори, учители, ученици и родители.

Във втора глава е анализирана част от образователното законодателство, което е свързано с нормативните изисквания към директора по отношение на управление на комуникациите в и на училището. Обосновани са функциите на директора като мениджър на комуникациите. Изследван е процесът на управление на вътрешните и външните комуникации. При представянето на вътрешните комуникации са изведени фактори и са представени информационните и комуникационни потоци в училище по отношение на тяхната динамика и нови проявления. При представянето на външните комуникации като критерий за разграничаване на субектите са използвани посочените в нормативните документи от образователното законодателство, а така също и прагматични ориентири. Изведени са основните фактори, които са в основата на успеха на вътрешните и външните комуникации на училището. Предложен е модел за разработване на комуникационна политика и комуникационна стратегия на училището. Управлението на комуникациите между учители и ученици е видяно в три посоки: в процеса на формалните взаимодействия (по време на часа и урока и извънкласните форми на работа), в процеса на неформалните взаимодействия и при виртуалната комуникация между тях.

Третата глава е посветена на комуникационния мениджмънт на разнообразието в училище. Изведени са характеристиките на мениджмънта на разнообразието в образованието и са предложени модели за ефективно управление на вътрешните и външните комуникации на училището при отчитане влиянието на културните фактори. Представена е спецификата на управлението на проблемите, които са свързани с учебното съдържание и процесите на преподаване и учене в мултикултурна среда и управлението на конфликти, породени от културни различия. Акцентирано е върху възможностите за управление на качеството на мениджмънта на разнообразието в училище. В края на тази глава са изразени позиците на автора, свързани с компетентностите на учителя. Дефинирани са основни понятия, предложени са йерархични модели, обосновани са базисни характеристики и са декомпозирани професионално-педагогическата и интекултурната комуникативна компетентност на учителя. Вниманието е насочено към новите предизвикателства пред управленските компетентности на учителя: да управляват пространството, времето, процесите на преподаване и учене, междукултурните конфликтите и не на последно място по значимост вербалната и невербалната комуникация в мултикултурната класна стая. 

Няма коментари: