неделя, 16 октомври 2016 г.

Конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители организират конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Цел на конкурса: Представяне на добри практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, които да са планирани като политики в детските градини и училищни и/или общински политики и реализирани в образователната практика. Конкурсът се организира за учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата.
Основни  акценти на конкурса:
o  Пълноценна социализация
o  Равен достъп до качествено образование
o  Интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система
o  Съхраняване и развиване на културната идентичност
Представените практики да отразяват опит от учебния процес,  дейности по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации, местна власт с фокус към:
         поетапна десегрегация и преодоляване на вторичната сегрегация;
         работа с родителските общности за преодоляване на взаимните негативни стереотипи;
   работата на помощник на учителя в училище и помощник-възпитателя в детската градина;
         допълнително обучение по български език;
         квалификация на педагогическите кадри;
         насърчаване за продължаване на образованието след 16 г.;
         прилагане на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда;
       изучаване в часовете по СИП и ЗИП на историята и културата на етническите общности;
         изучаване на майчин език и връзката с по-доброто усвояване на български език;
         съхраняване и развиване на културната идентичност и други.
 ИзискванияУчастниците изпращат своите предложения за реализирани добри практики под формата на разработен описателен материал, в който представят своя опит, както и изводи и предложения за неговото прилагане и мултиплициране в практиката. Материалите трябва да са в MSWord формат, размер на шрифта – 12, разстояние между редовете – 1,5. Обемът на разработките не трябва да е по-малък от 5 и да не надхвърля 11 стандартни страници заедно с приложените материали, ако има такива.
 Конкурсните работи се изпращат:
-          В писмен вид – на адрес: София 1000, бул. „Дондуков” 2А, за дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”
-          В електронен вид: на e-mail: i.nounev@mon.bg и e.vitanova@mon.bg.
Срок за изпращане на работите: 21 октомври 2016 г.
Най-добрите предложения ще бъдат допуснати за участие в Национална научно-практическа конференция на 9, 10 и 11 ноември 2016 г. в гр. Велинград, която ще бъде организирана съвместно от МОН и СБУ. Всяка разработка ще бъде представена от своите автори в рамките на 15 минути. Авторските колективи, отличени с най-висок научно-практически принос, ще бъдат наградени по време на конференцията. 
Всички материали, допуснати за участие в конференцията, ще бъдат публикувани в сборник. 
Практиките трябва да бъдат описани по следния примерен модел:
1.       Име на практиката.
2.       Резюме на същността на практиката (до 10 стандартни редове).
3.       Данни за училището, детската градина, общината, където е реализирана практиката – кратко описание на вътрешната и външната среда.
4.      Културно-образователна област, образователно направление/предмет, група/клас, форма на педагогическо взаимодействие/класна форма на работа, занимания по интереси.
5.      Време, в което е била реализирана (период или дати).
6.       Учител/и или екип, който е реализирал практиката.
7.       Описание на групата деца/ученици, с които е реализирана практиката – възрастови, полови, етнически и индивидуални особености, които са значими за обучението.
8.      Представяне на основните педагогически цели, които се преследват.
9.      Пълно описание на практиката с отчитане постигането на критерия новаторство/оригиналност по отношение на методи, форми, техники, технологии и др.
-       същност;
-       технология на подготовката;
-       технология на реализацията (етапи);
-       продължителност на приложението;
-       самооценка на иновативните елементи.
10.  Описание на постигнати резултати с отчитане на критерия ефективност/ефикасност, като повишена мотивация, засилен интерес, провокирани нови търсения, обогатени познания, формирани нови умения, усъвършенствани умения, обогатени междупредметни връзки и други в областта на:
-       обучението, възпитанието и социализацията;
-       социалната сфера (работа с родители, работа с партньори от НПО и др.);
-       друга......
11.  Предимства на представената практиката в сравнение със стандартните подходи за работа и обучение.
12.  Възможности за прилагане в други български детски градини и училища, които реализират идентични образователни дейности и преследват идентични образователни цели.
13.  Ограничения и възможни затруднения.
14.  Устойчивост/целесъобразност на практиката. Условия за постигане на устойчивост.
15.  Контакти за допълнителна информация на автора или екипа, реализирал практиката:
-            Адрес на блог, училищен сайт и/или образователен портал;
-            Телефон/и;
-            Адрес/и на електронна поща.

Няма коментари: