събота, 12 юни 2010 г.

Междуучилищен дебат на тема: ”Проблеми и възможности при професионалната реализация на младите хора"На 10 юни в Актовата зала на ГПЧЕ "Н. Вапцаров" се проведе Междуучилищен дебат на тема: ”Проблеми и възможности при професионалната реализация на младите хора". Това е заключителна дейност по проект „Младите хора – социално ангажирани, мотивирани за учене през целия живот”, Договор № BG051PO001- 4.2.03/590 от 13.10.2009 г.,ИСУН BG051PO001 – 4.2.03-0671, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Дебатът беше организиран от
СНЦ "Етнотолеранс" и се проведе с активното участие на бенефициенти от клубовете „Активен гражданин” от училищата–партньори по проекта - ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров", ПГИ, ПСАГ и СОУ "Панайот Волов".

Дебатът започна с презентация на тема „Проучване състоянието на пазара на
труда в региона и влиянието на различните фактори при професионалната реализация на младите хора", в която представих актуалното състояние на икономиката в област Шумен и пазара на труда. Специално внимание отделих на мотивацията за практикуване на професията и на факторите, от които зависи реалното включване.


По един представител от четирите училищни клуба направи кратка презентация.
Първа се включи Севил Боз от ПГИ. В началото на презентацията си тя представи накратко историята и актуалното състояние на икономическото образование в Шумен. Запозна участниците в срещата със спецификата на професионалната подготовка и възможностите за професионална реализация на бъдещите икономисти.
Петър Петров от ПГСАГ също представи с много добра визуализация училището си, специалностите в него, фирмите за практика и потенциалните работодатели.
Третият участник - Лидияна Желева от СОУ "Панайот Волов" разказа за профилираното обучение в своето училище и сподели желанието си да има повече практическа подготовка.
Последният от тази група - Павел Боянов от ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров" привлече вниманието на участниците с интересната си презентация, в която предостави информация за свободните работни места по специалности и професии в сферата на хранително-вкусовата, химическата и шивашката промишленост в отделните общини на област Шумен.


След кратка почивка започна свободната дискусия. В нея учениците направиха редица предложения за подобряването на достъпа до пазара на труда на младите хора с професионална подготовка. Други задаваха интересни въпроси към своите връстници за техните желания и очаквания за бъдеща реализация в живота и труда.
Участниците дадоха убедителни и изчерпателни отговори на въпросите:
- Считате ли, че училището ви е подготвило достатъчно добре, за да можете да се справите с работата по специалността си?
- Искате ли да практикувате професиятаси? Ако „не” какви алтернативи бихте избрали?
Дебатът завърши с награждаване на най-активните участници в дебата и най-добрите от работата в училищните клубове.

Няма коментари: