неделя, 7 април 2013 г.

Международна конференция на тема: "ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

На 5 и 6 април 2013 г. в хотел „Сентръл Парк хотел - София” се проведе международна научно-практическа конференция на тема: "ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ".
Основният акцент в работа беше по посока търсене на възможности за повече междукултурна заедност и равнопоставеност на децата в българското училище
Организатор на конференцията беше: Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”. Тя се реализа с подкрепата на: SIETAR- България и Младежка фондация „Арете – България”.
В работата на конференцията взеха участие научни работници, учители и представители на неправителствени организации на етнически, религиозни и езикови малцинства от България. 
Гости от чужбина бяха - проф. Кутлай Ягмур от Тилбургския университет в Холандия, доц. д-р Ванче Бойков от Нишкия университет в Сърбия, Флорин Флейкан - инспектор по образованието на ромите в Министерството на образованието, младежта и спорта на Румъния.
Моят принос беше в два тематични блока - първият, свързан с учебните планове, програми и учебници в контекста на ефективното отразяване на културното и езиковото многообразие и включването на универсални и културно определени елементи на курикулума; а вторият касаеше подготовка на учители с компетентности за работа в мултикултурна и мултилингвална среда.
В първия блок обсъждахме доколко действащите учебни програми, учебници и учебни помагала са съобразени с културното и езиковото многообразие и аз представих резултатите от мониторинга на етноцентризма в учебниците  за 1 - 4 клас и анализирах оценката на интеркултурния им потенциал.
Във втория търсихме отговори на въпросите: Как бакалавърските и магистърските програми към специалности, подготвящи педагогически кадри, включват в учебните си програми съдържателни компоненти, свързани интеркултурното образование и работата в мултикултурна/ мултилингвална среда; Каква е продължаващата професионална квалификация по тези въпроси.
Моят принос беше в представянето на българския опит за подготовка на учители за работа в мултикултурна среда, който е реализиран от университетите през последните 20 години.

Няма коментари: