събота, 15 ноември 2008 г.

Тестове по реторика

ТЕСТ №1
1. Кои са първите учители по реторика в Древна Гърция?
а/ философите б/ софистите в/ политиците г/ дидактиците
2. Кой е автор на “Реторика” написана през 335 г. пр. р. Хр. ?
а/ Протагор б/ Сократ в/ Аристотел г/ Платон
3. С кои двама древни се свързва зараждането на реториката като наука?
а/Протагор и Аристотел б/Цицерон и Квинтилиан в/Сократ и Квинтилиан г/Платон и Сократ
4. Кое е първото съчинение синтез на педагогика и реторика?
а/ “За оратора” б/ “Оратор” в/ “Обучението на оратора” г/ “Брут или за прочутите оратори”
5. Реторика е наука за ...........................................................................................................................
6. Предмет на реториката е ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Избройте три основни понятия на реториката като наука..........................................................
.................................................................................................................................................................
8. Посочете кои от посочените са общоприети принципи на ораторското изкуство
а/нагледност; б/комплексност; в/колективизъм; г/атрактивност; д/ефективност; е/научност
9. Монологични изяви на оратора са ................................................................................................
10. Диалогични изяви на оратора са ...................................................................................................
11. Ораторският стил включва …......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
12. За ефективността на убеждението е необходимо ораторът да познава законите на
а/логиката б/психологията в/социологията г/ педагогиката
13. Избройте три качества на речта на оратора..................................................................................
.................................................................................................................................................................
14. Дайте определение на невербална комуникация!........................................................................
.................................................................................................................................................................
15. Посочете три функции на невербалната комуникация!..............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
16. Класификацията, която включва: кинесика; проксемика; параезик; тактилна, обонятелна и цивилизационна модалност е направена от :
а/ В. Руменчев; б/ Г. Андреева; в/ Е. Хол; г/ Ал. Шефлен и С. Дънкан; д/ Т. Стоицова
17. Основните характеристика на гласа са три от посочените:
а/ интонация; б/ сила; в/ тембър; г/ темп; д/ височина; е/ звучност; ж/ ясна дикция
18. Мимиката се свързва с: а/движения на части от тялото; б/движения на ръцете; в/позата; г/лицето; д/движения на очите; е/ усмивката.
19.Според А.Пийз видовете поглед са три: а/ личен; б/ социален; в/ интимен; г/ ясен; д/делови
20. Класификацията, която разделя жестовете на изобразителни, указателни, уславни и емоционални е на: а/ В. Райнов; б/ Т. Стоицова; в/ Л. Андреева; г/ В. Руменчев; д/ Й. Ведър.
21. Позите на оратора са две: а/ стояща; б/ лежаща; в/ седнала; г/клечаща; д/ изправена.
22. Проксемиката се занимава с...........................................................................................................
и има три аспекта...................................................................................................................................
23. Разстоянието се разделя на четири вида: 1/...............................................2/................................
3/..........................................................................4/.................................................................................
24.Ораторът е длъжен да съобрази предварителната си подготовка и ораторската си изява с .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ТЕСТ №2
1.Най-старите сведения за запазени речи идват от:
1/Индия 2/Древна Гърция 3/Рим 4/Китай
2. Реториката възниква като наука в:
1/Древен Египет 2/Шумерското царство 3/ Древна Гърция 4/ Китай
3. Избройте трите вида красноречие, които разграничава древногръцката реторика:
1)....................................................2).............................................3)................................................
4. На кого принадлежи сентенцията: „Словото е често по-убедително от златото”?
1/ на Аристотел 2/ на Платон 3/на Демокрит 4/ на Демостен
5. Дефинирайте обекта на реториката!
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.Какво наричаме ораторско изкуство?
1/обекта на реториката 2/предмета на реториката 3 /майсторството на оратора
4 / дейността на човека, който говори публично по обществено значим въпрос
7. Избройте три основни реторически идеи!
1)..............................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................
8.Кой разделя речите на две основни групи – в съда и на събрание?
1/ Аристотел 2/ Цицерон 3/Анаксимен 4/Квинтилиан
9. Избройте три вида монологични изказвания на оратора според класификацията на Й. Ведър!
1)............................................................................2).........................................................................
3)............................................................................................
10. Посочете общото между убеждение и внушение!...............................................................
.........................................................................................................................................................
11. Ясност и тъждественост са изисквания към:
1/ аргументите 2/ тезиса 3/ демонстрацията.
12. Дайте дефиниция на аудиторията!...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
13. Градация, антитеза, повторение са: 1/качества на речта на оратора 2/реторически фигури 3/елементи на лексикалната изразителност.
14. Дайте определене на невербално поведение!.........................................................................
...........................................................................................................................................................
15.Класификацията на невербалната комуникация включваща: оптико-кинетична; пара- и екстралингвистична система; проксемика и „контакт на очите” е обоснована от:
1/В. Руменчев 2/ Г. Андреева 3 / В. Райнов 4 / Л. Андреева
16. Посочете трите основни характеристики на гласа!
1/ / ясна дикция; 2/ сила; 3/ тембър; 4/ темп; 5/ височина; 6/ звучност; 7 интонация
17. Мимиките са: 1/ вродени 2/ придобити 3/ културно обусловени
18. Всяко лаконично телодвижение, което носи информационна стойност наричаме:
1/ поза 2/ жест 3/ невербален знак 4/ мимика
19. Разделянето на позите на три групи: включващи- невключващи; лице в лица и съгласуваност- несъгласуваност е направено от:
1/ В. Руменчев 2/ А. Пийз 3/ А. Шефлен 4/ Дж. Форгас
20. Избройте основните компоненти на пространственото поведение!
1)............................................................................................
2)............................................................................................
3)............................................................................................
4)...................................................................................


ТЕСТ №3
1. Протагор и Горгий са:
1/ философи 2/ оратори 3/ софисти 4/ учители по реторика
2. Най-великият оратор на Древността е:
1/ Аристотел 2/ Исократ 3/ Демостен 4/ Цицерон
3. Реториката е: 1/ теоретична наука 2/ теоретико-приложна наука 3/ приложна наука
4. Предмет на реториката е: 1/ убеждаващото общуване; 2/ реторическото общуване; 3/ ораторското изкуство; 4/ красноречието
5. Избройте три основни закономерности на реториката!
1)............................................................................................
2)............................................................................................
3)............................................................................................
6. Изискванията да научност, историческа и социална детерминираност на реторическите дейности и науки са принципи на реториката според :
1/ В. Руменчев 2/ Д. Александрова 3/ Й. Ведър 4/ В. Иванов
7. Аристотел разделя ораторските речи според общата им цел на три рода:
1).........................................................2)..................
3)..........................................
8. На кого принадлежи класификацията според общата цел, която се състои в това „да развлече, информира, въодушеви, убеди и призове към действие”?
1/ В. Руменчев 2/ Й. Ведър 3/ Г. Апресян 4/ П. Сопер
9. Избройте три вида диалогични изказвания на оратора според класиф. на Йордан Ведър! 1).......................................................2).....................................................3).....................................
10. Целенасочено неаргументирано въздействие на един човек върху друг или група се нарича: 1/ убеждение 2/ доказателство 3/ внушение 4/ манипулация
11. Избройте законите на логиката!
1)............................................................................................
2)............................................................................................
3)............................................................................................
4) ...........................................................................................
12. Посочете трите най-значими характеристики на аудиторията:
1/ пол 2/ възраст 3/ професия 4/ социален състав 5/ образование
6/ психологически особености 7/ националност 8/ жизнен опит
13. Посочете трите функции на езика! 1/ емоционална; 2/ експресивна; 3/ комуникативна; 4/ мотивираща; 5/ манипулативна; 6/ императивна; 7/ информативна
14. Според ораторския им стил ги разделя на атицисти и азиатисти
1/ Аристотел 2/ Цицерон 3/ Протагор 4/ Квинтилиан 5/ Демостен
15. Невербална е комуникацията, която ...............................................................................
....................................................................................................................................................
16. Класификацията, която включва: кинесика; проксемика; пара- и екстралингвистика; комуникация чрез допир; комуникация, чрез миризми и комуникация, чрез външен вид е направена от :
1/ Г.Андреева 2/ В.Руменчев 3/ Е.Хол 4/ Ал.Шефлен и С. Дънкан 5/ Т.Стоицова
17. Темпът на речта е ......................................................................
18. В кой от невербалните канали най-точно откриваме проявлението на шестте основни емоции и има общочовешки еталони?
1/ жест 2/ поза 3/ глас 4/ мимика 5/ външен вид 6/ интонация
19. Според кого вярната интерпретация на жестовете зависи от три фактора – индивидуална експресивност, културни модели и ситуативни фактори?
1/ Л. Андреева; 2/ В. Руменчев 3/ А. Пийз 4/ Л. Глас 5/ Т. Стоицова
20. Проксемиката е наука за ................................................................ и видовете територии са 1)..........................................................2)................
........................3)...............................................

Няма коментари: