неделя, 29 ноември 2009 г.

Квалификационният курс за начални и прогимназиални учители по интеркултурно образование приключиКВАЛИФИКАЦИОННИЯТ КУРС ЗА НАЧАЛНИ И ПРОГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ за придобиване на допълнителна квалификация „Специфика на обучението в мултикултурна среда” по проект “Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” приключи успешно с работа по темата: СТРУКТУРИ НА РОМСКОТО ВСЕКИДНЕВИЕ.
В рамките на пет работни дни над 40 учители от 10 училища от Шуменска област се включиха активно в обучителните дейности.
Преподавателите от Шуменския университет, които преди това бяха получили своята подготовка в рамките на проекта демонстрираха новоусвоените си знания и уменията си да работят интерактивно с възрастни обучаеми по теми, свързани с интеркултурния диалог.

Няма коментари: