събота, 30 май 2009 г.

Успешно приключи проектът към ЦОИДУЕМ "Училищен клуб „Интеркултурен диалог”

В СОУ „Сава Доброплодни” се проведе заключителната пресконференция по проект: Училищен клуб „Интеркултурен диалог” финансиран по програма „Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство„ на ЦОИДУЕМ на МОН.
Румяна Буковалова координатор, обучителите Огнян Исаев, Иван Цингаров и моя милост и членовете на клуба Явор Петров, Асибе Беримирова, Рамона Валентинова и Сибeл Джелил представиха дейността на Клуба и постигнатите резултати в двете мултиетнически групи учениците от VIII до XI клас.
Сбирките и учебния лагер във Върбица по време на пролетната ваканция имаха учебно-практически характер и включваха дейности по изучаване на убеждаваща комуникация, специфика на интеркултурния диалог; техника на говора и правоговор; поведение пред аудитория; етнокултурни особености на малцинствените групи в Шуменския регион.
Участниците в клуба подготвиха и представиха публични изказвания в дискусии и презентации, свързани с празници на етническите общности в Шумен.

Беше проведена публична училищна дискусия, посветена на 8 април - Международен ден на ромите и публичен междуучилищен дебат, посветен на 9 май - Деня на Европа съвместно с ученици от ГПЧЕ „Н. Вапцаров” - Шумен.


Ефектите от работата в бъдеще ще се прояват във възможностите членовете на клуба да подпомагат активно процесите на интеграция на новоприети ученици от малцинствата чрез създаване на презентации, запознаващи с традиции, обичаи, празници и етнокултурни специфики на различните общности и като използват придобитите знания и комуникативни умения ще участват активно в училищни и извънучилищни дейности в сферата на интеркултурния диалог и рекламните кампании на СОУ "Сава Доброплодни."

петък, 29 май 2009 г.

В подножието на Рила близо до Благоевград


От 24 до 28 май бях в Бачиново - местност малко над Благоевград в Рила. Причината беше работа, но ми остана и малко време за снимки на природни красоти.

четвъртък, 7 май 2009 г.

Как работят местните власти и НПО в Холандия?

От 3 до 6 май отново бях в Холандия. Този път като част от групата, която активно работи по проекта на Шуменската търговско промишлена палата за ефективно партньорство между НПО и местна и държавна власт. В проекта се предвиждаше запознаване и споделяне на добри практики от страна от Европейския съюз. Наши домакини бяха Фондацията за източноевропейски проекти от град Дортдрехт.
Въпреки краткото време, с което разполагахме проведохме редица официални и неофициални срещи както с представители на НПО, а така също и на местни и регионални власти в Дортдрехт, Ротердам, Хага и Амстердам.

Холандците споделиха своя опит в съвместни проекти и дейности. В хода на дискусиите обсъдихме и възможностите за бъдещи проекти и партньорства между български НПО и такива от Холандия.


И не на последно място създадохме нови приятелства и посетихме някои исторически и културни забележителности на страната.
събота, 2 май 2009 г.

В източна Страна планина над село Веселиново

Оказа се, че на малко повече от 40 км от Шумен след село Веселиново има невероятни красоти скрити в Стара планина - един огромен каменен блок на високото наречен Софрата, два водопада - Малкия скок и Скока и една пещера, а покрай тях ромоли реката с камъните в нея.