четвъртък, 30 май 2013 г.

Конференция на тема: „КУЛТУРНИ БАРИЕРИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ”

Годишната конференция на българския клон на SIETAR на тема: „КУЛТУРНИ БАРИЕРИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ” се проведе вчера в зала 2 на СУ "Св. Климент Охридски". 

В рамките на трите сесии бяха представени общо 10 доклада, ориентирани към анализ на културните бариери в три области - образование, гражданско участие и електронна комуникация.

Присъстваха членове на SIETAR - България, университетски преподаватели, учители в мултикултурни училища и специален гост от SIETAR- Германия.

неделя, 26 май 2013 г.

Кен Робинсън за разнообразието, любознателността и творчествотоТова е третата реч на Кен Робинсън пред TED, която ме впечатлява не само с умението му да завладява аудиторията като оратор, но преди всички със способността му да дава вярна диагноза за състоянието на съвременните образователни системи.

През последните дни, свързани с празнуването на 24 май, имах малко повече време да чета и пиша, и най-вече да мисля. Един от проблемите върху, който ръзсъждавах е как да направим училището привлекателно място за учениците и как да направим така, че да им бъде интересно. Факт е, че в началните класове децата се чувстват комфортно, любознателността им ги води към открития и познавателни успехи. В прогимназията сложното учебно съдържание, новите предмети и най-вече новите учители действат стресиращо и демотивиращо. И логично част от учениците започват да отпадат, а други загубват интерес и посещават училище без да полагат усилия за преодоляване на обучителните трудности. 

Проблемът с отпадащите ученици е много сериозен в България. Официалните данни според Министерството на образованието, младежта и науката и Националния статистически институт са доста различни, но това не променя картината

Едно от нещата, което ме обнадежди, че съм на прав път в търсенето на решение на този проблем, е споделеното в речта за срещата с финландски образователни дейци. 

През януари миналата година заедно с Мария Донкова от Фондация "Пайдея" бяхме на конференция на остров Крит по нехен проект, свързан с ученето през целия живот. Там се запознахме с преподавателка по образователен мениджмънт от Университета в Тампере (Финландия). В един неформален разговор я попитахме: Как решавате проблема с отпадащите ученици? Първоначално тя ни погледна неразбиращо и ние побързаме да преформулираме въпроса, защото помислихме, че нещо с английския ни не е ясно, но се оказа, че затруднението идва от това, че такъв проблем при тях няма. Професорката ни обясни, че се работи индивидуално с учениците и не се допуска неизпълнение на закона за задължителното  образование. Потърсихме още отговори и попитахме за учителите - как се обучават, квалифицират, как преподават, какви заплати получават.

Отговорите ни разкриха тайната за успеха на финландското образование - много добре подбирани и подготвяни учители, висок социален престиж на професията, творческа свобода в класната стая, индивидуална работа с всеки ученик според неговите възможности и очаквания.

Слушайки речта на Кен Робинсън, получих потвърждение, че наистина в това се крие успехът на тази образователна система и се замислих за кой ли път: Защо това не може да се случи и при нас?!?!

петък, 24 май 2013 г.

Готов е брой 8 на електронното списание "Реторика и комуникации"

„Реторика и комуникации” – брой 8, април 2013
Днес на 24 май 2013 година във виртуалната реалност е брой осми на електронното списание "Реторика и комуникации", който е посветен на образованието и комуникациите.
Можете да прочетете статиите с него на адрес: http://rhetoric.bg/

петък, 17 май 2013 г.

Семинар на Младежка фондация "Арете": "Образователни възможности пред кандидат-студенти и студенти от ромски произход“

На 9 и 10 май 2013г., в  хотел „Симона“ в град София се проведе семинарът на тема: "Образователни възможности пред кандидат-студенти и студенти от ромски произход“ като част от работата ми по Програма "Образователен и информационен център".
Какво се случи по време и след семинара можете да прочетете: тук:четвъртък, 16 май 2013 г.

ПРЕДСТОЯЩА КОНФЕРЕНЦИЯ на SIETAR–България „КУЛТУРНИ БАРИЕРИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ”

Целта на конференцията е да се подложат на анализ и дискусия основни, явни и скрити, културни параметри на гражданството (гражданското общество), като се фокусира върху културните бариери пред гражданското включване и участие.
Очакванията са интеркултурните проблеми да бъдат видяни свободно и многоаспектно, в контекста на българските практики и по стандартите на добрите световни образци на интеркултурността.
Темата е особено значима в условията на криза - в глобална, европейска и българска перспектива. Икономическата и социална несигурност поставят под въпрос «европейския проект» и смисъла на европейското гражданство. Стават видими и изглеждат по-трудно преодолими културните бариери. Предизвикателствата пред образа на толерантното мултикултурно общество са големи. В този контекст има потребност от проясняване на теми, понятия и прояви на интеркултурализма, фокусирани около културните бариери пред гражданското участие.
Конференцията е добра възможност да се консолидират съвместните усилия и компетентното мнение на много специалисти – социолози, културолози, психолози, философи, педагози, историци, лингвисти.
Поканени са за участие всички, които са натрупали житейски и транскултурен личен и организационен опит и имат потребност да го споделят. И изследователите, и практиците, и докторантите, и студентите са добре дошли да поставят свои проблеми или решения на стари въпроси, както и да анализират и разискват темите на конференцията.

Очакваме интересна дискусия. Докладите ще бъдат публикувани в списание „Реторика и комуникации”.
Десет (примерни) въпроса, на които можем да търсим отговор заедно:
Може ли националната култура да е бариера за развитие на гражданското общество?
Какво е „гражданство без държавност”?
Какво е достъп, участие и включване?
Как се формира нашето себевъзприемане като граждани?
Къде са обясненията на гражданската апатия и пасивност?
Как интернет и социалните мрежи променят представите за гражданско участие?
Какво представлява европейското гражданство?
Какви са културните особености на гражданското и организационното поведение на българина?
Има ли културни обяснения на резистентността към промяна?
Как се научаваме на култура на диалога, на преговаряне и грижа в практиката и обучението?


Пет тематични направления:

Културни различия и културни бариери: теоретични парадигми и нови изследователски подходи.
Интеркултурни аспекти на диалога в отношенията между държави, националности, общества, етноси, полове.
Културни бариери и дефицити на политическата култура.
Интеркултурност, културни стереотипи и всекидневно гражданско поведение.
Формиране и развитие на интеркултурни компетентности в образователните практики.Основни изисквания и срокове:
Продължителност на докладите: до 15 минути

Условия за участие:
За да участвате в конференцията, е необходимо да:
1. Попълните приложената заявка за участие и я изпратите, като прикачен файл, на Ел. адрес: sietarbg@gmail.com до 20 МАЙ 2013 г.

2. Ако не членувате в SIETAR България и не сте заплатили годишния си членски внос, внесете такса правоучастие – 60 лева – до 20 МАЙ април по следната банкова сметка: BG67UBBS80021014257630, BIC UBBSBGSF в ОББ, на СНЦ „Етнотолеранс” – партньор на SIETAR – България за събитието.

В банковото платежно впишете данните за фактура, а като основание за плащане - „такса правоучастие в конференция на SIETAR–България”. В съответствие с данъчното законодателство, фактури ще бъдат издадени на всички участници и получени по време на конференцията.
При внасяне на място, в деня на конференцията, таксата правоучастие ще бъде 65 лева.
Таксата покрива брошура с резюметата на докладите на участниците до 100 думи и програмата на конференцията, папка с материали, кафе-паузи и публикуване на текстовете на представянията в електронен сборник.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:
Срок за подаване: до 20 май
Съдържание:
Име, презиме и фамилия на автора (съавторите)
Научно звание и научна степен (ако имате такива)
Месторабота
Позиция
Служебен адрес
Телефон, e-mail
Форма на участие в конференцията (отбележете):
Участник без представяне
Участник с представяне/доклад
Необходими технически средства (отбележете):
Компютър с мултимедиен проектор;
CD- плейър;
Други……………………………………………
Няма
Заглавие на доклада
Тематично направление (отбележете):
Културни различия и културни бариери: теоретични парадигми и нови изследователски подходи.
Интеркултурни аспекти на диалога в отношенията между държави, националности, общества, етноси, полове.
Културни бариери и дефицити на политическата култура.
Интеркултурност, културни стереотипи и всекидневно гражданско поведение.
Формиране и развитие на интеркултурни компетентности в образователните практики
.
Кратко резюме (10 реда)

Информация за приетите заявки: до 20 май 2013 г.

Желаете ли да станете член на SIETAR-България?

След заплащане на членски внос за 2013 г. Вие ще добиете право на безплатно участие в конференцията и във всички предстоящи прояви на организацията през настоящата година, както и намаления за събитията на останалите национални организации в мрежата и в конгресите на SIETAR Europa?
Да
Не
В случай, че желаете да Вашето представяне да бъде публикувано, трябва да предоставите текста на електронен носител до 30 юни 2013 г. в съответствие със следните

Основни технически изисквания за отпечатване на докладите:
Заглавие - 8-12 думи.
Обем на текста - 10-12 стандартни страници.
Резюме и ключови думи на български - 5-10 реда.
Резюме и ключови думи на английски - 5-10 реда.
Заглавието да е преведено на английски.
Имената на автора да са дадени на български и на английски.
Цитатите да са според стандарта за електронно списание в в квадратни скоби в текста и след текста.
Статиите да представят резултати от анализи, проучвания, проекти, новости и теоретичен обзор.
Кратко представяне на авторите - 5-8 реда.

Текстовете, които отговарят на изискванията за научна публикация и бъдат изпратени в посочения по-горе срок, ще бъдат публикувани в списание РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ - http://rhetoric.bg/

Адрес за подаване на заявките и за въпроси: sietarbg@gmail.com.
За повече информация можете да посетите нашата интернет страница: www.sietarbulgaria.org

събота, 4 май 2013 г.

Тренинг за повишаване на интеркултурната сензитивност и компетентност на тема: „Образование без предразсъдъци”

 

 

От 1 до 3 май 2013г. се проведе тренингът за повишаване на интеркултурната сензитивност и компетентност на тема: „Образование без предразсъдъци” с учителите, включени в проекта "Образование без граници" на СОУ "Любен Каравелов" от град Пловдив.

петък, 3 май 2013 г.

Хисар - парка и крепостната стенаСлед вълнуващата работа в тренинга една малка разходка ми разкри красотата на Хисар.