петък, 24 януари 2014 г.

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ”

   


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ

                                         
        
ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РИО - ВАРНА

организират

ПЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ”

21-24.03.2014 год.
гр.Варна
/СОК Камчия” в КК„Камчия”/

ПЕТАТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ има за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с професионалната компетентност на учителя във всичките и компоненти и аспекти и нейното усъвършенстване:
-   специална и дидактико-методическа компетентност, свързани с научните основи на учебните дисциплини и с използването на иновативни методи, прийоми и подходи в работата в различните етапи на образование и по различните учебни дисциплини;
-   социално-комуникативна компетентност – умения за изразяване на лична позиция по различни въпроси, за работа в екип, за комуникация с другите участници в образователно-възпитателния процес, с административните ръководители и обществеността;
-   компетентност, свързана със самопознание и личностно развитие;
-   квалификации и кариерно развитие.

Поканват се за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикатите на българските учители, на висшите училища, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички, интересуващи се от проблема.
В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др., като приоритет при представяне на материали от учителската колегия ще бъдат такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ПО ТЕМАТА.

В научното ръководство на конференцията участват: проф. д-р Нели Бояджиева – СУ „Св. Климент Охридски”,  д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на психолозите в България, доц. д-р Янка Тоцева Европейски политехнически университет, доц. д-р Райна Захариева – Департамент за информация и усъвършенстване на учителите при СУ „Св. Климент Охридски.”
     
Докладите и научните съобщения ще бъдат разпределени в 2 или 3 секции според броя и съдържанието.
 В хода на конференцията ще бъдат организирани уъркшопове и тренинги в помощ на колегията:
-       Ключовото място на екипната работа в училище” с водещ д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на психолозите в България
-        „Музиката като терапевтично средство в личния и професионален живот на учителя" с во­­дещ Райна Хинчева – асистент-преподавател в Национална Музикална Академия "Проф. Панчо Владигеров", музикотерапевт
-         „Реч, невербална изява и харизма на учителя” с водещ Лидия Йорданова – Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт

Като форма за обмен на мнения, свързани с квалификацията на учителите и анализа им, ще бъде организирано „Световно кафене – Камчия 2014” на тема: „Квалификацията на учителя – задължителна необходимост или необходимо задължение”. По време на събитието се планира да се осъществи Скайп връзка с представители на образователни институции от други държави за обмен на информация относно квалификационните дейности при тях.
Идеите в представените доклади, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на конференцията и добрите практики ще бъдат обобщени и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.
Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник. Докладът с най-голям принос по темата и този, отразяващ добра практика от най-голям интерес ще получат специалната награда „Златно зърно” и екскурзия до съседна държава.

Изисквания към докладите:
1.     Материалите в цялостния им обем/до 8 страници формат А5, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 11/само заглавието да е с главни букви, шрифт Times New Roman 12, BOLD/, размер на наборното поле 11.3 Х 16.2 см, разред 1, двустранно подравняване/Justified/, отстъп на новия ред 1,25, БЕЗ РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ АБЗАЦИТЕ, без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих, двете имена на автора/авторите със съответните титли, институцията, която представляват, населеното място да са изписани непосредствено след заглавието с шрифт Times New Roman 11, наклонен /Italic/, над доклада да не се поставя лого на учебното заведение или организацията, страниците да не се номерират, литературата да бъде посочена в края, а не под линия/ следва да се изпратят на организатора не по-късно от  5 март. Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори желаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на посочените условия.
2. Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.
3.  Всички материали, заявени за участие ще бъдат разгледани в 7-дневен срок от постъпването им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията. Материали, които не отговарят на изискванията в т.1 и т.2 или не са в съответствие с темата на конференцията няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведомени.  
4. Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конференцията в резюме.
Време за презентация:
-       за основните доклади - до 20 минути;
-      за секционните доклади и съобщения – до 8 минути.
5.  Всеки автор представя материала си лично или чрез компетентно по темата лице. Материалите на автори, които не се явят за представянето им или не осигурят лице, което да ги представ­ля­ва, няма да бъдат отпечатани в сборника.

 Такси за участие: -     за докладчици – до 12. 03. 2014 год. – 80 лв.                                 след 12. 03. 2014 год. – 90 лв.-   за слушатели -    до 28.02.2014 год. – 55 лв.                                  след 28.02.2014 год.– 65 лв.

Таксата включва:
-     осигуряване на зали и оборудване;
-     организационно обезпечаване на конференцията;
-     публикация на материала в сборника /за докладчиците/;
-     участие в уъркшоповете и тренингите;
-     2 кафе-паузи;
-     материали.

В случай, че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса като слушатели. В случай, че два или повече доклада или презентации са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.

Настаняване:
Настаняването ще се извършва във вилното селище „Пирин”, което се намира на територията на СОК „Камчия” в стаи или студия с 2 легла.
Пакетна цена за нощувка, закуска, обяд, вечеря: 65 лв. на човек на ден
/В пакетната цена е включено ползването на басейн и фитнес./
Цена за вечеря на 21.03. и обяд на 22.03.: 35 лв. на човек
Транспорт: За участниците в конференцията е организиран безплатен транспорт Варна – КК „Камчия” – Варна на 20, 21 и 22 март в определени часове.

Сумите за таксата за конференцията и за настаняването /ако има такова/ и храненето следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 21 - 22. 03. 2014 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.

     Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF
                                   Прокредитбанк АД
                                   ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

На участниците в конференцията ще бъде предложено да разгледат целия Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия” с  базите за отдих и обучение, уникалния спортен комплекс, както и Авиокосмическия център с музея на космонавтиката и космическата капсула и Планетариума.
Такса за посещение на Авиокосмическия център: 5 лв. /Ще се заплаща на място./
  
ОБМЯНА НА ОПИТ В ИСТАНБУЛ

В рамките на конференцията, на 23 и 24. 03 се организира обмяна на опит в Истанбул, където ще се проведе среща с представители на районен инспекторат по образованието и ръководството и учители от общообразователно училище. Програмата за пътуването се предоставя отделно.
 На всички, които ще отпътуват от Варна на 25. 03 след посещението в Истанбул по желание ще бъде осигурен хотел в центъра на Варна на цена 23 лв. за нощувка в стая с 2 легла. 
Транспортът, нощувката и културната програма в Истанбул се организират от лицензирания туроператор „АЛМА-СВ” – Варна /лиценз № 1467/
 Сумата за таксата за участие в обмяната на опит следва да бъде заплатена по банков път като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в обмяна на опит на 23 и 24. 03. 2014 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.

     Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF
                                   Прокредитбанк АД
                                   ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

 Заявки за участие /по образец/ се изпращат на е-mail aдреса на Центъра – office@zsconsult.com.
След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в конференцията, както и тези за участие в обмяната на опит /ако участникът желае да се присъедини към мероприятието/. Заплащането се извършва само по банков път.
    Допълнителна информация може да бъде получена на GSM 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22 (Лидия Йорданова)