вторник, 27 октомври 2015 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „БРЕМЕТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“

Във връзка с отбелязване на 16 ноември – Международния ден на толерантността от 14 до 16 часа в залата на Представителството на Европейската комисия в България на ул. "Раковска" №124 ще проведем дискусия на тема:

„БРЕМЕТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ.

Организатори на дискусията са:
-          SIETAR – България (http://sietarbulgaria.org/);
-          СНЦ „Етнотолеранс“ (http://ethnotolerance.org/);
-          Национален алианс за социална отговорност (http://naso.bg/).

Дискусията ще се фокусира в три панела:
-            Толерантността към етническите малцинства у нас и в Европа (с водещ на панела проф. дфн Пламен Макариев, Софийски университет „Св. Климент Охридски);
-            Толерантността към мигрантите и бежанците (с водещ на панела проф. д-р Анна Кръстева, Нов български университет);
-            Толерантността към хората с увреждания (с водещ на панела г-н Георги Георгиев – председател на УС на Национален алианс за социална отговорност и член на Борда на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания).

В рамките на дискусията свои мнения, опит и позиции ще изразят членове на трите неправителствени организации, Министерството на образованието и науката, директори на училища, учители, студенти, активисти от сферата на гражданското общество и всички, за които проблемите на толерантността в контекста на европейските ценности са важна част от личната им гражданска позиция и ценностна система.ОЧАКВАМЕ ВИ!

понеделник, 19 октомври 2015 г.

ПЪРВАТА ЗИМНА СРЕЩА НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ „СТЪПКИ В СНЕГА – 2015“
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ
                                         
                  Варна, ул.”Иван Драсов” 11, ет.2, GSM 0896 28 66 22, 0879 64 30 31
                                                 Е-mail: office@zsconsult.com

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТРОЯН

организират

до 11 до 13  декември 2015 г. в гр. Троян


ПЪРВАТА ЗИМНА СРЕЩА НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ

„СТЪПКИ В СНЕГА – 2015

/последовател на Първата есенна среща „Листопад от идеи 2014“/
.

Поканени са да участват и всички, свързани с проблемите на образованието с ра­зу­ма и сърцето си.

Идеята на тази среща е да бъдат предложени и обсъдени идеи, свързани с динамиката и съ­държанието на учебно-възпитателния процес в училище, както и с взаи­мо­от­но­ше­нията на участниците в него, които да бъдат успешно приложени в пряката ра­бо­та с децата, учениците и родителите.

Срещата ще се проведе в 2 модула.

ПЪРВИЯТ МОДУЛ ще се състои от набор от тренинги и уъркшопове, по 8 учебни часа всеки. Те ще се проведат в 2 сесии като във всяка от тях ще се водят 2 тренинга паралелно. Всеки участ­ник ще може да реши в колко сесии да участва и да избере по 1 тренинг от вся­­ка сесия.

За участието във всеки тренинг ще бъде издаден сертификат.

ТЕМИ НА ТРЕНИНГИТЕ/УЪРКШОПОВЕТЕ/:

I СЕСИЯ

1. ДИСЛЕКСИЯТА – ДАР ИЛИ ПРОБЛЕМ

2. КАК ДА ПОБЕДИМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И НЕГАТИВИЗМА  
    НА УЧЕНИЦИТЕ И  ДА ГИ МОТИВИРАМЕ ЗА УЧЕБЕН ТРУД  

II СЕСИЯ

1.  ЦВЕТОТЕРАПИЯТА В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

2.  ВИРТУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ ИЛИ КАК ДА СМЕ В ЧАС С ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИЗабележка: Всеки тренинг ще се проведе при минимум 12 участници в него.

Във ВТОРИЯ МОДУЛ участниците в срещата ще могат да споделят свои конкрет­ни идеи по въпроси, свързани с методиката на работа в детската градина и пре­по­да­ва­нето на различни учебни предмети в училище, както и с динамиката на взаи­мо­отношенията в класната стая. Всеки желаещ колега ще трябва практически да де­мон­стрира идеята си с участието на аудиторията. След всяка демонстрация ще се проведе об­съж­да­не, при което вероятно ще се родят още и по-добри идеи. Групирането на участ­ни­ците във II модул ще стане според етапа на образование, в който работят.

Забележка: Участието във ВТОРИ МОДУЛ се допуска само при участие НАЙ-МАЛКО В ЕДИН УЪРКШОП ОТ ПЪРВИ МОДУЛ.

Всички колеги, демонстрирали своите идеи, ще получат званието „НОСИТЕЛ НА КРЕАТИВНА ИДЕЯ“ и специален сертификат. НАЙ-ДОБРАТА ИДЕЯ ЩЕ ПОЛУЧИ НАГРАДА. Всички демонстрации ще бъдат записани и ще бъдат предоставени за ползване от колегията.

Заявките и анотациите на демонстрациите във II модул ще се приемат до 25 ноември. В тридневен срок след тази дата ще бъдат подбрани тези новаторски идеи, които ще бъдат представени на срещата. Всеки участник ще разполага с 15 минути, за да направи своята демонстрация. Описания на опита под формата на доклад или съобщение или РРР презентация няма да се приемат.

В РАМКИТЕ НА II МОДУЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХО­ЛОЗИ­­ТЕ Д-Р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УЪРКШОП НА ТЕМА „КАК СЕ ПРАВЯТ УСПЕШНИ УЧИЛИЩНИ PR И РЕКЛАМА“

ТАКСИ:
Участие в 1 тренинг/уъркшоп/ от ПЪРВИ МОДУЛ
-       85 лв. – до 16.11.2015 год.
-       95 лв. – до 07.12.2015 год.


Участие в 2 тренинга/уъркшопа/ от ПЪРВИ МОДУЛ
-       150 лв. – до 16.11.2015 год.
-       170 лв. - до 07.12.2015 год.

Настаняването в х-л „Троян плаза“ ще става само на база пълен пансион /нощувка, за­кус­ка, обяд, вечеря/.

Цена за 1 пълен пакет /1 вечеря, 1 нощувка, 1 закуска и 1 обяд/ в стая с 2 легла - 70 лв.
Цена за 1 пълен пакет /1 вечеря, 1 нощувка, 1 закуска и 1 обяд/ в самостоятелна стая - 92 лв.

Нас­таняване и хранене се предлагат за 11-ти и 12-ти декември.

Сумите за таксите за участие в тренингите и за настаняването и храненето, следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в зимната среща на 11-13.12.2015 год. на........................... / трите имена и представлявана организация/”.

     Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF
                                   Прокредитбанк АД
                                   ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

Заявки за участие/по образец/ се изпращат на е-mail aдреса на Центъра – office@zsconsult.com.

След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в срещата. Заплащането се извършва само по банков път.
    

Допълнителна информация може да бъде получена на GSM 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22.

Съобщения от оперативен характер относно организацията на срещата ще се публикуват регулярно във Facebook страницата на Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт


неделя, 4 октомври 2015 г.

Новата ми книга "Управление на комуникациите в образованието"

В края на месец септември в издателство "Фабер"  излезе от печат новата ми книга "Управление на комуникациите в образованието". В нея съм направила опит да изследвам един сложен феномен – образователната комуникация и да изведа както неговите базисни компоненти, а така също да разкрия неговото многообразие, а оттам и подходите за ефективното му управление. Обхванати са различни сфери и са изведени фактори от няколко области: комуникация, педагогическа реторика, образователен мениджмънт, интеркултурна комуникация, виртуална комуникация и други.
         
           В първа глава са представени особености на комуникацията в образованието от позициите на педагогическата реторика и са анализирани вербалната и невербална комуникация в образователния процес. Видовете комуникации в образованието се класифицират по различни критерии, като е направен опит да се обхванат съвременните явления и тенденции. Ролята и мястото на образователните информационни и комуникационни технологии в съвременното училище са представени като елементи от иновационния процес в образованието, отчетени са и възможностите за използването им в неговото управление. Проучени са и са систематизирани онлайн базирани образователни ресурси, които са полезни за директори, учители, ученици и родители.

Във втора глава е анализирана част от образователното законодателство, което е свързано с нормативните изисквания към директора по отношение на управление на комуникациите в и на училището. Обосновани са функциите на директора като мениджър на комуникациите. Изследван е процесът на управление на вътрешните и външните комуникации. При представянето на вътрешните комуникации са изведени фактори и са представени информационните и комуникационни потоци в училище по отношение на тяхната динамика и нови проявления. При представянето на външните комуникации като критерий за разграничаване на субектите са използвани посочените в нормативните документи от образователното законодателство, а така също и прагматични ориентири. Изведени са основните фактори, които са в основата на успеха на вътрешните и външните комуникации на училището. Предложен е модел за разработване на комуникационна политика и комуникационна стратегия на училището. Управлението на комуникациите между учители и ученици е видяно в три посоки: в процеса на формалните взаимодействия (по време на часа и урока и извънкласните форми на работа), в процеса на неформалните взаимодействия и при виртуалната комуникация между тях.

Третата глава е посветена на комуникационния мениджмънт на разнообразието в училище. Изведени са характеристиките на мениджмънта на разнообразието в образованието и са предложени модели за ефективно управление на вътрешните и външните комуникации на училището при отчитане влиянието на културните фактори. Представена е спецификата на управлението на проблемите, които са свързани с учебното съдържание и процесите на преподаване и учене в мултикултурна среда и управлението на конфликти, породени от културни различия. Акцентирано е върху възможностите за управление на качеството на мениджмънта на разнообразието в училище. В края на тази глава са изразени позиците на автора, свързани с компетентностите на учителя. Дефинирани са основни понятия, предложени са йерархични модели, обосновани са базисни характеристики и са декомпозирани професионално-педагогическата и интекултурната комуникативна компетентност на учителя. Вниманието е насочено към новите предизвикателства пред управленските компетентности на учителя: да управляват пространството, времето, процесите на преподаване и учене, междукултурните конфликтите и не на последно място по значимост вербалната и невербалната комуникация в мултикултурната класна стая.