неделя, 30 юни 2013 г.

Обучение по проект „Образованието – моят път към интеграция”

На 29 и 30 юни 2013г. се включих в обучителните дейности с учителите от СОУ Цанко Бакалов Церковски” село Никола Козлево и Основно училище „Христо Ботев” село Каспичан, които в партньорство с Народно читалище „Пробуда - 1906”от Никола Козлево и Фондация " Международен център за социална интеграция и застъпничество " гр.София работят по проекта  „Образованието – моят път към интеграция”. 
В рамките на дейност 12: Изнесени обучения на учители за работа в мултикултурна среда, заедно с учителите работихме по темата:  Методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда”.      
Целта на дейността: Утвърждаване на културното многообразие като обща ценност и повишаване интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда беше постигната. Учителите не само се запознаха с различни интерактивни методи, но също така практически отработиха техники и методи, които ще включат в своите индивидуализирани технологии за ефективна работа в мултикултурната класна стая. 

петък, 28 юни 2013 г.

Семинар с учители в село Стрелци

 На 28. 06. 2013г. в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" проведох семинар по проблемите на педагогическата работа в мултикултурна среда.
Директорката - г-жа Нина Пацева сподели опита на своя учителски колектив в решаването на затрудненията в процеса на обучение и възпитание на ученици с различен етнокултурен произход и социална компетентност.
Разгледани бяха теми свързани с преодоляването на стереотипи, предразсъдъци и отрицателни нагласи към другостта, ролята на учителя като интеркултурен медиатор в хода на комуникацията с ученици и техните родителите  с малцинствен произход.


вторник, 4 юни 2013 г.

Покана за участие в конгреса на SIETAR в Талин


SIETAR Congress
It is our great pleasure to invite you to SIETAR Europa's Congress in Estonia from the 18th to the 22nd of September, 2013.
The topic of the event is: Global Reach, Local Touch: How Streams of Culture are Shaping our Futures.

For more information, visit: http://sietareu.org/congress2013/welcome

To register go to: http://sietareu.org/tallinn_register_form/index.php

As with all SIETAR Congresses, it will be a great opportunity to learn new skills, stay abreast of recent research and new trends in our field, network with other interculturalists, exchange ideas, share experiences, and draw public attention to issues related to interculturalism.
If you have any financial issues in attending the Congress, Sietar Europa would be happy to provide support so that no one misses the opportunity to take part in this event.
Please find here the instructions to apply for financial support to attend the Congress: http://sietareu.org/congress2013/scholarships

За повече информация: SIETAR Europa and SIETAR Bulgaria Boards
Срок за изпращане на заявка за участие - 30 юни 2013г.