сряда, 2 февруари 2011 г.

ВТОРА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩУВАНЕТО В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ
ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА – ВАРНА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”- ВАРНА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВАРНА
организират на 26-27.03.2011 год. в гр.Варна в Двореца на културата и спорта, зала „Палас прес”

ВТОРА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ОБЩУВАНЕТО В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”


Втората пролетна национална конференция има за цел да бъдат събрани и представени вижданията и добрите практики, свързани с общуването между участниците в психолого-педагогическия процес – ученици, учители, родители, взаимодействието между всички тях и ресорните административни звена, обществените организации, както и всички други организации, имащи отношение към възпитанието и помощта на децата и младежите в училищна възраст. Ще бъдат разгледани педагогическите, психологическите и социални аспекти на проблема като предпоставка и последствие за различни модели на поведение на децата и учениците и последваща реализация с позитивен или негативен знак. Внимание ще бъде отделено и на въпросите за общуването с деца със специални образователни потребности, особено по отношение на общуването с тях в интегрирана среда, на общуването с деца, ученици и родители в мултикултурна среда, на превенцията при общуването на децата и младежите в Интернет.

Поканват се за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, представители на висшите училища, на неправителствени организации, МВР и детските педагогически стаи, отделите за закрила на детето, родители, ученици, медии.

В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др., представящи различните аспекти на темата. За участие в конференцията ще бъдат толерирани материали, отразяващи нови съвременни виждания по проблема и такива – плод на собствена изследователска работа. Ще бъдат обособени 3 секции: „Общуването в детската градина и начален етап на образованието”, „Общуването в прогимназиален и гимназиален етап на образованието”, „Общуването с деца със СОП, в мултикултурна среда, в Интернет”/Докладите в третата секция обхващат възрастово всички етапи – от ДГ до гимназиален етап/. През втория ден от конференцията ще бъдат организирани уъркшопове и тренинги, свързани с актуални проблеми на общуването в училищна среда, подобряване на емоционалната интелигентност и самоконтрола на учениците и учителите, умения за ефективно говорене пред публика, умения за ефективно общуване с родителите.

Научен ръководител на конференцията ще бъде проф.д-р Мариана Стефанова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет „Св.Климент Охридски”.

Идеите в представените доклади, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на конференцията и добрите практики ще бъдат обобщени и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.
Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник.
Докладът с най-голям принос по темата ще получи специалната награда „Златно зърно” и екскурзия в чужбина.

Като съпътстващи конференцията мероприятия ще бъдат организирани конкурс за есе или разказ на тема „УЧИТЕЛЯТ”, както и конкурс за стихове с образователен характер за деца от детските градини и ученици. Авторите могат да бъдат учители, ученици, както и работещи в други организации и звена, свързани с образованието. На победителите ще бъдат раздадени награди, а за най-добрите стихове ще бъде написана музика от наши известни композитори и те ще бъдат представени на Втория детски музикален фестивал ”Розовият лъв”, който ще се проведе на 30.04 и 01.05.2011 във Варна. Материалите следва да бъдат изпратени на организаторите до 14.03.2011 год., заедно със следната информация: три имена, възраст, град, училище или друга месторабота, свързана с образованието, позиция за учителите или клас за учениците, адрес за кореспонденция, телефон, е-мейл.

Изисквания за докладите:
1. Материалите в цялостния им обем/до 7 страници формат А5, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 11, размер на наборното поле 11.3 Х 16.2 см/ следва да се изпратят на организатора не по-късно от 6 март. Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори желаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на посочените условия.
2. Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.
3. Всички материали, заявени за участие ще бъдат разгледани в 5-дневен срок от постъпването им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията. Материали, които не отговарят на изискванията в т.1 и т.2 или не са в съответствие с темата на конференцията няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведомени.
4. Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конференцията в резюме. Време за презентация – до 8 минути.
5. В сборника няма да бъдат публикувани материали, чиито автори не присъстват на конференцията или не са осигурили компетентно по темата лице, което да ги презентира.


Такси за участие:
- за докладчици – до 14.03.2010 год. – 50 лв.
- след 14.03.2010 год. и при регистрацията – 60 лв.
- за слушатели - до 14.03.2010 год. – 20 лв.
- след 14.03.2010 год. и при регистрацията – 25 лв.

Таксата включва:
- осигуряване на зали и оборудване
- публикация на материала в сборника
- участие в уъркшоповете и тренингите
- 2 кафе-паузи и миникоктейл
- материали

Сумите следва да бъдат преведени по банков път като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 26-27.03.2011 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.

Банкова сметка:
BG76PRCB9230 1016931118
BIC: PRCBBGSF
Прокредитбанк АД
Клон: Варна-3
Издателски център
ЗНАНИЕ И СИЛА ЕООД

Фактури ще бъдат издадени на всички участници преди и по време на конференцията.

В случай, че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса като слушатели.

В случай, че два или повече доклада или презентации са представени от един и същ участник се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.


Заявки за участие ще се приемат:
- на пощенския адрес на центъра
9000 Варна, ул.”Иван Драсов” 11, ет.2,
Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт
- на е-mail aдресите на Центъра – office@zsconsult.com, zsconsult@gmail.com

Допълнителна информация може да бъде получена на GSM 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22.

На желаещите ще бъде предоставена възможност за настаняване в хотел „Орбита”- 2 звезди:
- самостоятелна стая – 48 лв.
- легло в стая с 2 легла – 28 лв.
- легло в стая с 3 легла – 25 лв.
Информация за хотела може да намерите на www.hotelorbita.com


Лидия Йорданова
Управител