неделя, 21 април 2013 г.

Среща с ученици в Сливница


На 18 април бях гост на Професионалната гимназия по транспорт "Н. Й. Вапцаров" в град Сливница. В информационната среща участваха ученици от последните класове, които проявяват интерес да продължат образованието си. Част от тях са от София, други от Драгоман, а останалите от Сливница. В хода на индивидуалните консултации те споделиха своите мечти, желания и очаквания за бъдещето.

сряда, 17 април 2013 г.

Кръгла маса на тема: „Образователната интеграция на ромите днес – предпоставка за професионална реализация и прогрес на България утре”

На 8 април имах удоволствието и честта да представлявам Младежка фондация "Арете" - България като част от участниците в кръглата маса на тема: „Образователната интеграция на ромите днес – предпоставка за професионална реализация и прогрес на България утре”, организирана от МОМН и Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. повече за срещата: тук

вторник, 16 април 2013 г.

Сдружение "ТУК-ТАМ"
и Младежка фондация "Арете" - България
с подкрепата на СУ "Св. Климент Охридски"
   организираха и реализираха СРЕЩА-ДИСКУСИЯ за въвеждане на интерактивен СИП „Компас за професионално ориентиране ”
на 16 април 2013г. от 16,00 часа
в кабинет 59 на Факултета по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски", Ректорат, Южно крило, бул. "Цар Освободител" № 15

 

 Срещата се проведе като част от работата по едноименния проект. В началото Елена Георгиева от  Сдружение "Тук-там" представи идейния проект и очакванията. След това експертният екип ръководен от прф. дпн Яна Мерджанова - Рашева от Факултета по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски" представи разработената от тях учебна програма за СИП, който да се предложи за ученици от 9 до 11 клас на СОУ.


В последвалата дискусия взеха участие учители, педагогически съветници, психолози, кариерни консултантни, образователни експерти. Те споделиха своите мнения, дадоха ценни препоръки и изразиха очаквания за успех на проектите дейности.
  Предстои да се подготви „Наръчник за учителя“, включващ тематично разпределение и интернет базирани интерактивни дидактически материали.


четвъртък, 11 април 2013 г.

За и против дигиталната класна стая


доц. д-р Янка Р. Тоцева

Mладежка фондация “Арете” – България


доц. д-р Ванче С. Бойков

Университет в Ниш (Сърбия), Електронен факултет 
Abstract: Education is a social system whose mission is to prepare young people for both the present and the future. Can this system meet the challenges of the digital world or its conservatism is a major obstacle to change?
The preparation, which provides schooling for young people in the field of computer technology these days is insufficient in the opinion of leading experts in the field of software industry and science researchers. How can this problem be solved and who should solve it - these are questions that need answers in the foreseeable future, the sooner the better.
This report will attempt to identify the cultural and educational opportunities of the digital present and digital future, viewed through the prism of interactive educational technologies. The theme for the use of computers and Internet-based educational resources is very relevant in the present and will become even more modern in the future. Are Bulgarian and Serbian schools ready for this radical change in technology terms? Can material resources and intellectual potential help this happen? How are we going to combine traditional learning with digitization? Are we soon going to study using paper or electronic textbooks?
We will attempt to answer these and other similar questions as we recognize the reality and opportunities of the Bulgarian and Serbian schools and teachers. The report will be present the major educational portals and will try to analyze the interest of teacher towards them.


Повишаването на качеството на образованието е цел на съвременните образователни системи в това число на сръбското и българското училище. След разкриването на възможностите за използване на информационните и комуникационни технологии в учебно-възпитателния процес, качеството на образованието вече се измерва и с отчитане на техния принос, който се определя като решаващ за развитието на модерното общество. Информационните технологии с бързото си развитие наложиха нови форми на комуникация, както в ежедневието, така и в класната стая. Появиха се нови термини – дигитално обучение, компютърно-подпомагано обучение, дистанционно обучение и др. Дигитално или електронно обучение е понятие, с което се описват всички видове трансфер на знания и умения, които се осъществяват с помощта на електронни информационни и комуникационни технологии.
В България и в Сърбия на правителствeно равнище се приемат решения за осъвременяване на материално-техническата база в училищата, за да могат те да отговорят на очакванията на младите хора за получаване на подготовка в областта на използването на дигиталните технологии в професионалния и социалния житейски път.
В България с Решение на Министерски съвет №81 от 09.02.2005г. е приета „Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища” и за нейното изпълнение е разработен „План за въвеждане на ИКТ в българските училища за периода 2005-2007”. След изтичане на срока на плана работата продължава по приетата нова Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”.
В Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища при обосновката на нейната необходимост се отбелязва, че „при анализ на показателите за развитие на информационното общество се налага изводът, че България и Румъния имат най-слабите показатели за постигнат напредък в сравнение с новите членки на ЕС. ... Направеният анализ за състоянието на ИКТ в българските училища показва следното:
– Поради липсата на средства през последните десетина години не е извършвана централизирана доставка на компютри за училищата. За първи път през учебната 2003-2004 година от бюджета на МОН са отделени 1 млн. лева и са закупени персонални компютри за оборудването на около 100 компютърни кабинети. В рамките на инициативата i-България през 2004 г. МТС осигури 10,73 млн. лева за компютъризацията на още 750 училища.
– Не са инвестирани целеви средства за обучение на преподаватели за използване на ИКТ и не са доставяни приложни софтуерни продукти за обучение по специални и общообразователни предмети.”[2]
Като резултат от изпълнение на мерките заложени в Националната стратегия през следващите няколко години са оборудвани 3173 компютърни кабинета в училищата в цялата страна. Изграден е Единен център за управление на комуникациите и съдържанието, Система за съхраняване на данни, Система за филтриране на нелегитимно или вредно съдържание и Център за софтуерна и хардуерна поддръжка. Достъпът от всяка точка в НОМ (Националната образователна мрежа) до Центъра се осъществява чрез изграждането на VPN (Virtual Private Network) мрежи. Реализира се комуникационна свързаност от училищата до Центъра за мрежов мениджмънт на НОМ, между самите училища, както и свързаност към други информационни мрежи. Осигурена е качествена Интернет връзка в 1050 училища, локални мрежи с оглед достъп до ресурсите на глобалната мрежа и възможности за дистанционно обучение.

Сърбия има Стратегия за развитие на образованието до 2020 г., в която централно място заема проблематиката свързана с информационните технологии.
Към момента в Сърбия има около 12 500 специалисти по информационни технологии, а според Стратегията до 2020 г. техния брой трябва да бъде 50 000.
За постигането на тези цели се работи много активно в училищата. Във всички има осигурен достъп до бежичен интернет. Всяко едно училище без оглед дали е основно или средно е оборудвано с кабинет по информатика. Информатиката се изучава като избираема дисциплина от 5 до 8 клас и като задължителна в четирите гимназиални класа.
В Сърбия в рамките на проекта „Дигитални училища” почти всичките 3 000 основни училища са оборудвани с идентични компютърни кабинети. Дигиталните класни стаи са снабдени със съвременни компютри, необходимото оборудване, подходящ софтуер и интернет. Освен компютърни науки в рамките на дисциплината „Компютри от А до Я”, която се изучава в основните училища, в тези класни стаи учителите могат да преподават и други предмети по интерактивен и иновативен начин.
В Стратегията за развитие на Сърбия до 2020 година е записано, че „през последните години е имало действия за оборудване на училищата с компютри (например Министерството телекомуникации и информационно общество е организирало кампания и са подарени компютри на училищата през учебната 2008/2009), но много училища, особено в необлагодетелстваните райони, все още не разполагат с компютри, нямат връзка с интернет, а и самите ученици нямат в домовете си.” [6]
В Стратегията се правят препоръки, че за да се повиши качеството на обучението е необходимо учителите „да се възползват от информационните и комуникационните технологии и различни форми на обучение в онлайн среда (електронни конференция, тематични блогове, дискусионни форуми, електронно тестване, др.) и трябва да бъдат в състояние да проучат условията за използване на някои форми на дистанционно обучение.”[6, 69]. Вниманието се насочва и към необходимостта да се обучат да използват активни методи на обучение и информационни и комуникационни технологии. [6, 69-70].
Различни изследвания проведени в сръбските училища показват че, използването на мултимедийните технологии в новите дигитални учебни стаи се различава от традиционното обучение в няколко посоки:
 • информационният поток е много по-бърз и учителите и учебниците вече не са единствените източници на информация и нови знания за учениците;
 • мултимедийното учене води до по-високи образователни постижения, тъй като позволява използването на различни източници на знание, съобразени със стиловете на учене;
 • обезпечава се индивидуализирано обучение – учениците усвояват знания и умения в съответствие с техните нужди, способности, предпочитания;
 • учениците са по-мотивирани и по-внимателни;
 • това обучение има положителен ефект върху развитието на комуникативните умения и критично мислене;
 • учениците поемат по-голяма отговорност за собственото си учене;
 • учениците са визуално и слухово ангажирани, така че интереса и активността са много по-високи, отколкото в традиционните класни стаи;
 • мултимедийното учене позволява на учениците до 60% по-бързо и по-добре да възприемат и запомнят новия учебен материал.[1]
От друга страна е установено, че учителите в Сърбия използват цялото многообразие от информационни и комуникационни технологии, но най-много мултимедията. Във всяко едно училище има инсталирани компютри и проектори. За съжаление по-възрастните преподаватели избягват използването на новите технологии, защото не се чувстват сигурни и им липсват техническите умения за създаване и използване на образователни ресурси.
В Сърбия има много образователни портали, които са създадени в помощ на учителите. Сред най-популярните можем да посочим:
 • shop.skolarac.net – дигитална книжарница за електронни учебници, помагала и техника;
 • www.edu-soft.rs е образователен портал с много възможности и над 2 000 линка. Тук могат да бъдат намерени модели на глобални и оперативни планове, методологически напътствия, план-конспекти и подготовителни материали за провеждане на учебни часове, голямо количество работни листове, контролни упражнения, мултимедийни презентации, аудио и видео материали, много сценарии за празници и креативни идеи, добри примери от практиката;
 • www.enastavnik.com е образователен портал, който предлага учебни планове за различните типове училища, учебни програми, разпределния, богата гама от образователни услуги, презентации, тестове, наръчници, електронни учебници;
 • www.moodle.abakus.edu.rs е образователен портал за професионално усъвършенстване на учителите, чрез електронни курсове;
 • www.otvorenaskola.mpn.gov.rs е портал създаден от Министерството на просветата, науката и технологичното развитие на Република Сърбия. Той е наречен „Открито училище” и целта му е да се подобри работата в училище чрез обмен на добри практики и споделяне на педагогически ситуации от ефективно проведени часове. Порталът дава възможност на учителите да предоставят учебни помагала с цел да се презентират на сайта „Открито училище”. Помагалата, както и примерите от добри практики се очаква за съдействат за повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес и за обогатяване на работата на преподавателите в класните стаи с използването на информационните и комуникационните технологии. На този портал се публикуват интерактивни дидактически материали от урочни дейности, работилници и семинари, които учителите са посещавали и с това да се помогне на други учители с нови идеи за повишаване на качеството на обучението и да бъдат активни участници в процеса на иновиране на преподавателската практика.
 • www.ceo.edu.rs/ е сайтът на Института за оценяване качеството на образованието и възпитанието. Това е онази официална институция, която с професионалното си отношение към образованието успешно провежда развойната политика на Националния просветен съвет на Република Сърбия като своевременно отговаря на очакванията на училищата и осъществява пълно сътрудничество с всички участници в системата на образованието.
 • www.zuov.gov.rs/novisajt2012/index.html е сайтът на Института за повишаване на качеството на образованието и възпитанието. Той е създаден през 2004 г. за решаване на проблемите с наблюдението, оценяването, обезпечаването и повишаването на качеството и развитието на сръбската образователна система. Институтът извършва развойна дейност, консултиране и изследвания в предучилищното, основното и средното образование и възпитание, както и други дейности в унисон със своя статут и образователното законодателство. Институтът за повишаване на качеството на образованието и възпитанието участва в подготвяне на регламенти от областта на образованието и възпитанието от компетенцията на Министерството на просветата и науката, Националния съвет за просвета и Съвета за специализирано образование и образование на възрастните. На неговия сайт са представени планове, учебни програми и курсове за квалификация, които отразяват държавната образователна политика;
 • www.portal.ceo.edu.rs/ е портал за учители, който акцентира върху образователните стандарти. Всички посетители на този портал могат да видят комплектовани листи от стандарти и примерни задачи, с които се проверява изпълнението на стандартите. За ползване на ресурсите е необходима регистрация, която дава пълен достъп до материалите;
 • www.e-pismen.rs е портал насочен към подпомагане усъвършенстването на учителите да използват информационните технологии. Той е създаден по проект: „Онлайн обучението пристигна в нашия град ..." Проектът обезпечава безплатен, акредитиран от Министерството на просветата, науката и технологичното развитие на Република Сърбия 24 часов онлайн семинар „Електронно училище за начинаещи – създаване на курсове за дистанционно обучение чрез интернет, насочени към обучение на учители за създаване образователно съдържание в интернет с помощта на MOODLE платформа. За дейностите в семинара е необходимо участникът да има компютър с достъп до интернет и програма за разглеждане на съдържание в интернет. За участие в семинара е достатъчна начална компютърна грамотност, попълване на въпросника и изпращане на мотивационно писмо;
 • www.aemdl.com е образователен портал с материали по педагогика, математика, литература, обществени науки, лингвистика, информатика, бизнес;
 • www.klikdoznanja.edu.rs е образователен портал с богата информационна база за различни възможности за квалификационни дейности, семинари, научни конференции, дидактически материали. Има линкове към много образователни ресурси. Предлага материали както по отделните учебни предмети, а така също и по проблемите на педагогиката, психологията и андрагогиката. Има връзки към образователни блогове, вебинари, форуми, електронни библиотеки, полезни програми, наръчници, електронни енциклопедии, образци на административна документация за училищни цели, конкурси за учители, ученици и студенти;
 • www.uchaportal.com се намира в началната фаза на развитие и според презентацията на екипа на неговите създатели, на него може да се намери информация насочена към подкрепа и следене на дейностите на участниците в акредитираните програми: Web-порталите за подготовка и реализация на обучението и Как да използвам интерактивен софтуер в обучението. Всички участници в тези програми могат чрез Уча форума да задават теми, да се включват в дискусии като отговарят и така продължават да бъдат активни и след приключване на обучението. Уча екипа е в постояннен контакт с участниците и при необходимост се включва в темите и помага. Целта е всички участници в програмата да се включат във виртуална общност, с помощта на която да разрушат временните и пространствени ограничения. От 2011 г. Уча портал се обогатява с Уча е-школа която прави възможно online посещение на акредитирани програми за специализирано усъвършенстване по темата "Как да използвам интерактивен софтуер в обучението?". Освен е-семинарите, на сайта могат да се намерят и любопитни електронни курсове и учебни материали за подрастващите, учениците, преподавателите, специализираните сътрудници, директорите и всички онези, които по някакъв начин участват в реализацията на образователно-възпиталения процес;
 • www.e-studije.com е образователен портал, който съществува от 2011 г. Следейки съвремените изисквания към обучението неговите създатели, които са група учители, представят своите знания и опит в образованието като подготвят електронни курсове, в които е възможно да се участва по всяко време и от всяко място. Курсовете са от областта на мултимедийната продукция, графичния дизайн, пощенските и банкови технологии и телекомуникациите;
 • www.oet.etspupin.edu.rs е специализиран образователен портал за учители, които преподават основи на електротехниката.
Какво е актуалното състояние на интеграцията на информационните и комуникационни технологии в българските училища можем да разберем от изследването на Р. Пейчева-Форсай, в рамките на което са анкетирани 541 учители от 81 училища. Според получените данни учителите са най-уверени в уменията си да използват интернет (98%), да работят с текстообработващи програми (96%) и електронна поща (94%), електронни бази данни (76%), презентационен софтуер (75%), електронни таблици (73%), приложения/програми за мултимедия (71%), а най-неподготвени и неуверени са по отношение на работата със системни среди за управление на обучението (31%) и информационни средства за проследяване на поведението на системата или потребителя. [4,124]
Що се касае честотата на използване на тези технологии в учебно-възпитателния процеса – 70% твърдят, че използват средства за търсене на информация понякога, често и почти винаги, 60% използват офис приложения за текстообработка, бази данни, електронни таблици и презентации, 57% ползват мобилни устойства и софтуер за комуникация, 56% - дигитални ресурси като енциклопедии и речници, 53% - обучаващи компютърни програми. [4, 138]
Никога не използват системи за управление на обучението (платформи за електронно обучение) – 82%, социален софтуер (блогове и уики) – 78%, софтуер за симулации и/или моделиране – 73% и интерактивна бяла дъска – 78%. [4, 138]
Тези данни будят сериозна тревога относно готовността и увереността на българските учители да превърнат традиционната класна стая в дигитална.
Учителите обаче имат свободен достъп до богата база интернет-базирани методически и дидактически материали и въпрос на желание и възможности е да се възползват от тях.
Един от най-популярните образователни портали в България е http://www.teacher.bg. Той е създеден с подкрепата на Microsoft и отразява вижданията на педагозите от мрежата на учителите-новатори. В портала регистрираните потребители могат да намерят богата гама от ресурси – новини за конференции и събития, образователни презентации, план-конспекти на уроци, мултимедиен софтуер, библиотека с нормативни документи, видеозаписи на уроци, тържества, спектакли, концерти и други училищни мероприятия. Той има свой форум за обмен на мнения и споделяне на впечатления и добри практики. За обогатяване на компютърната култура на учителите на сайта е разположено виртуално училище, което предлага безплатно онлайн обучение за най-актуалните технологии, методи и програми за въвеждане на електронно учебно съдържание в класната стая на всички регистрирани в Мрежата преподаватели. Обучението се провежда по предварително зададени теми, а лектори са преподаватели от българските училища, утвърдили се като водещи специалисти в областта на електронното съдържание, както и експерти в областта на различните технологии. Виртуалното обучение се организира в рамките на работната седмица, като темите се преповтарят регулярно, за да се покрият всички желаещи да преминат обучението. То е безплатно за всички регистрирани потребители с попълнен пълен профил в сайта.
Може да се каже, че това безспорно е новаторска и уникална за България инициатива, която цели да допринесе в максимална степен за повишаване мотивацията и квалификацията на българския учител активно да използва новите информационни и комуникационни технологии в ежедневната си работа с учениците, както и за личното му професионално израстване.
Добра възможност да намерим много отговори на въпроси, свързани с дигиталната класна стая ни дава един блог наречен „Общност Образование”, който може да бъде намерен на адрес: http://bglog.net/Obrazovanie/. Блога е създаден и се поддържа от БлогХау Консултинг ЕООД. Това е компания, съсредоточила своята дейност в разработката и поддържането на Първия български блогерски портал BgLOG.net, но на практика е плод на свободното творчество на българските учители.
По специално внимание заслужава общността „Начално образование”, която може да бъде намерена на адрес: http://bglog.net/nachobrazovanie/.
Интересът към нея може да се аргументира с предоставениет възможности да се установи влиянието на интернет-базираните образователни ресурси върху творческия подход на учителите-новатори, работещи с интерактивни компютърни технологии в началния етап на основната степен.
Първите публикации в тази общност са направени в началото на 2008 година. Общият им брой към 04. 04. 2013 година е 12 732, а коментарите към тях са над 88 686. Регистрираните потребители са 10 393.
Само за сведение ще споменем, че тази общност е в пъти по-активна от останалите, както по отношение на брой потребители, а така също и по брой публикации и коментарии.
Блогът на общност „Начално образование” поддържа статистика на активните потребители, най-четените публикации, последните коментари, най-дискутираните публикации, публикациите с максимален рейтинг, а също така четени, дискутирани, активни и с максимален рейтинг автори. Той позволява търсене по ключова дума или по етикети, а също така поддържа архив на всички публикации.
Всяка публикация се представя с името на автора (псевдонима) и датата. Отчитат се броя на прочитанията и броя на коментарите към нея. Публикациите могат да се оценяват като полезни или не и така се оформя техния рейтинг.
Регистрацията е бърза и лесна и дава достъп до ресурсите, а също така и правото да публикуваш както мнения и коментари, а така също и да представяш за обсъждане авторски мултимедийни продукти и/или да споделяш свободно разпространявани в мрежата.
Прави впечатление, че част от потребителите са се регистрирали със своето име и фамилия, други само с малко име, а трети с псевдоним. От коментарите обаче става ясно, че част от регистрираните с псевдоним, са познати на други участници, които се обръщат към тях като използват личните им имена, а не псевдонимите.
Основните теми, които се дискутират са свързани с пряката работа на учителите по отделни учебни предмети. Те споделят свои постижения или търсят помощ при затруднения. Много от публикациите имат по няколко категории и ключови думи, които улесняват търсенето на нужната информация от другите потребители-учители.
Освен за споделяне на опит и идеи, потребители активно предлагат на колегите си мултимедийни продукти, които са създали сами или са намерили на свободен достъп в мрежата. Така на практика този блог натрупва богата база от интернет базирани ресурси. Една част, от които са защитени и не могат да се модифицират, но могат да се ползват, а други не са защитени.
Участниците предлагат няколко основни типа материали:
 • план-конспекти на уроци,
 • презентации-уроци,
 • презентации, които могат да се използват в урока в комбинация с други методи,
 • сценарии за тържества,
 • методически разработки по отделни теми, които могат да се реализират в един или няколко последователни урока,
 • разпределения за ЗИП и СИП,
 • линкове към продукти, софтуер, интересни материали, готови презентации и много други.
Част от материалите са представени директно в самия блог, а за други са посочени линкове, от които могат да бъдат свалени. Първото важи за авторските материали, но част от тях са хоствани и на друго място и към него също е посочен път.
Най-четени и обсъждани са публикациите, които касаят методически разработки на теми от учебното съдържание по български език и литература, математика, околен свят, човекът и природата, човекът и обществото. Като цяло тонът на коментарите е позитивен и те са конструктивно-критични. В редки случаи има противоречия или несъгласия по дискутираните теми.
Много често се изразява възхищение и благодарност за предоставения мултимедиен продукт. Някои учители споделят своите впечатления от използването на материалите, които са взели от базата данни на блога. Други пишат, че очакват момента, в който ще се възползват от тях. Емоционалните реакции са заредени с положителна енергия, изразяват подкрепа и дават висока оценка на предложенията.
От дидактическа гледна точка си струва да помислим за риска от механичното копиране и използване на чужди разработки, което може да доведе до мултиплициране на определени методически модели и структури, които не винаги са адекватни на равнището на подготовката, интересите и актуалните възможности на малките ученици.
Прави впечатление, че има едно малко ядро от активно пишещи и коментиращи автори, които вероятно са двигателя на блога и огромно мнозинство от четящи потребители. Заслужва да се отбележи фактът, че за по –малко от седмица някои материали са прочетени от повече от 1000 потребители.
Освен във виртуалната реалност част от потребителите на блога осъществяват социална комуникация от типа „лице в лице” и участват в различни форуми и инициативи. Запознанства, които са започнали в интернет стават основа за лични срещи и контакти. Професионалната принадлежност, общите интереси и споделеното желание за творческа работа стават основа за формирането на виртуална, а вероятно и реална общност от начални учители, които имат амбицията да променят стила на работа в училище, като използват иновативни интерактивни технологии.
На адрес: http://start.e-edu.bg/може да бъде намерен разработения по проект на МОН Национален образователен портал”, който се определя от създателите му за първа решителна крачка за развитие на електронното образование в българските училища. Сред основните предимства на портала е неговата интерактивност. На практика всеки учител и ученик може да създаде свой профил, да преправи някои елементи от екрана по свое усмотрение, така че да се чувства уютно и комфортно в своята електронна стая, в която ще прекарва все по-голяма част от живота си. С времето, възможностите за приспособяване на интерфейса ще стават все по-големи (вероятно до няколко години ще бъдем свидетели на истински триизмерни феерии и красиво анимирани “стаи”, “класове” или дори “виртуални училища”), но засега сме доволни дори от простия факт, че нашият портал вече има място под слънцето. В момента нашите рожби – новите електронни помагала, правят първите си стъпки. Затова и Ви молим да не бъдете прекалено критични към тях. Тепърва ще се учим заедно да ги ползваме, тепърва ще преценяваме дали едно нещо е представено по най-оптималния за потребителя начин, тепърва ще събираме мнения от потенциална милионна аудитория за това, къде според Вас нещата могат да се направят по-добре, какви още ресурси можем да добавим и развием в портала, както и дали имате проблеми с достъпа, имате ли идеи за нови услуги и т.н. "[7] споделят своите очаквания и тревоги неговите автори на началната му страница. Проектирането и разработването на портала са реализирани от Консорциум ЛЕКСиС, който е обединение на две от водещите български компании - Сиела Софт Енд Паблишинг АД и ЛЕКС.БГ АД - в областта на информационните системи и достъпа до съдържание през интернет. Така те дават своя принос за модернизирането и развитието на българската образователна система, като съчетават традициите на българското училище със своя опит и високите технологии.
Обобщения и изводи, свързани с опита на двете съседни страни:
Ясно, е че в областта на подобряването на образованието първата стъпка е оборудването на класните стаи с нови технологии исвързването им в мрежа с цел да се създадат възможности за сътрудничество между: ученика и учителя; ученика с друг ученик; учителите; учителите с администрация и училището с министерството.
Известният американски учен Марк Пренески определя метафорично взаимоотношенията между възрастните и децата в днешно време, като нарича децата цифровите туземци, а възрастните цифрови имигранти. Днес, благодарение на интернет, електронната поща, електронния диалог в реално време (chat) и обмена на данни в LAN мрежата, комуникацията и компютърните мрежи получават нови измерения:
 • социално измерение в комуникацията и взаимодействието човек-компютър и косвено човек-човек;
 • образователно измерение в комуникацията и взаимодействието учител-ученик, ученик-ученик;
 • педагогическо измрение в комуникацията и взаимодействието учител-ученик.
България е разработила още в началото на 2005г. своята Национална стратегия и Плана за въвеждане на ИКТ в българските училища за периода 2005-2007, а след това работата е продължила по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и като част от изпълнението на дейностите по тези стратегически документи огромното мнозинство от българските учители са участвали в краткосрочни курсове за компютърна грамотност и използване на образователен софтуер. Българските училища са с обновена материална база – хардуер, но и софтуер, но учителите не се чувстват компетентни в достатъчна степен да използват тези ресурси ефективно и пълноценно за целите на обучението.
Сърбия е разработила своята Стратегия по-късно, но тя има по-дългосрочни цели и ясни параметри в национален план. Специфичен проблем, на който трябва да се обърне голямо внимание според експертите е безразличието на учителите (с изключение на преподавателите по компютърни науки) относно интегрирането на новите информационни и комуникационни технологии в преподаването. С повишаване на качеството на ИТ оборудването в класните стаи проблемът до голяма степен вероятно ще бъде решен. Може да се предположи, че оборудването на класните стаи с множество компютри ще засили интереса на учителите и ще създаде необходимите предпоставки за качествено образование в областта на информационните технологии и тяхното приложение в процеса на обучение.
От друга страна не може да не се отчете, че интереса към използването на интерактивни компютърно базирани образователни технологии непрекъснато нараства и в двете страни, за което свидетелстват множеството образователни портали, които предлагат онлайн обучения, ресурси, форуми за споделяне, обмен на добри практики и образователен софтуер.
И в двете страни има съпротива от страна на част от по-възрастните учители по отношение на използването на интерактивни методи и информационни технологии.
По отношение на образователните портали прави впечатление, че българският Блог „Образование” е свободно пространство за споделяне от учителите като администраторите в него са също учители и нямат рестриктивни функции. Вероятно това са част от причините за огромната му популярност и посещаемост;
Образователните портали в Сърбия са повече в сравнение с България и са дело както на учители, така също на инициативи провокирани от проектни дейности, но и на държавна образователна политика.
С увереност може да се каже, че учителите и в двете балкански държави имат много възможности да използват интернет-базирани образователни ресурси за подобряване на качеството на преподаването и ученето в училище в духа на модерната образователна парадигма за подготовка на нов тип личности способни да се ориентират в условията на глобализацията на информационните и комуникационни потоци.
И за двете страни сред приоритетни области за професионално развитие, свързани с развитието на образованието са: комуникативните умения; укрепването на капацитета на професионалния персонал, особено в областта на иновативни методи на преподаване и управление на учебните заведения; използването на информационни и комуникационни технологии.
Когато става въпрос за това как учениците реагират на иновациите в преподаването и ученето тогава са на лице следните характеристики:
 • учениците предпочитат да приемат ново съдържание чрез мултимедийно преподаване, защото имат пряк контакт с източниците на знанията;
 • у тях се създава по-голяма мотивация в процеса на обучение, защото в по-голяма степен проявяват лична инициатива и независимост в процеса на усвояване на знанията;
 • използват възможностите за постоянна самопроверка и самооценка на напредъка в обучението;
 • учениците от уязвимите групи имат далеч по-големи възможности чрез индивидуализиране в рамките на мултимедийното обучение да напредват съобразно собствения си темп на работа да постигат по-добри резултати.
Въпреки че, мултимедийното преподаване има редица положителни ефекти, най-добре е то да бъде комбинирано и с други средства, източниците на знания и подходи. Ролята на учителя става все по-отговорна, защото той взема решения за съчетаването на технологиите и подходите. Учителят планира, организира, ръководи и отчита ефекта на преподаването като при необходимост извършва определени корекции. Ясно е, че той трябва да бъде добър дидактик, методик и да владее науката из лоното, на която е изведен неговия учебен предмет и не на последно място да бъде запознат с възможностите за преподаване и учене в дигиталната класна стая. Това води до по-ефикасно и ефективно преподаване, до повишаване на интереса на учениците, а оттам и на успеваемостта.

Литература:
 1. Мицић, Живадин. Информационе технологије, Технички факултет, Чачак, 2001
 2. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища, 2005, http://www.mon.bg/left_menu/documents/strategies/
 3. Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година, 2008, http://www.mon.bg/left_menu/documents/strategies/.
 4. Пейчева-Форсайт, Р. Състояние на интеграцията на ИКТ в българското средно училище - перспективата на изследователя. С., 2012
 5. Сотировић, Велимир. Методика информатике, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2000
 6. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 године, 2012 http://www.mpn.gov.rs