петък, 24 февруари 2012 г.

Среща с учители и ученици от ПГСС "Проф. Иван Иванов"
На 23.02.2012г. се срещнах с учители и ученици от ПГСС "Проф. Иван Иванов" - Долни Дъбник. Темите, които дискутирахме с учителите бяха свързани с професионалната подготовката, повишаването на мотивацията за преодоляване на трудностите в процеса на обучение и превенцията на отпадането.

С учениците обсъдихме възможностите за запазването на етническата идентичност и обогатяване на познанията за ромския език и култура, чрез участието в проектни дейности и общуването в Интернет.

понеделник, 13 февруари 2012 г.

ТРЕТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРЕСЪТ В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”

Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт - Варна
Дружество на психолозите в България
ЦДГ № 7 "Изворче" - Варна
ЦДГ №38 "Ян Бибиян" - Варна

със съдействието на Община Варна

организират

ТРЕТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРЕСЪТ В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”

24-25.03.2012 год. гр.Варна /Гранд хотел „Димят”/

Третата пролетна национална конференция има за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани със стреса и бърнаута в професията на учителя и справянето с тях с цел редуциране на негативните последици от влиянието им. Ще бъдат разгледани медицинските, психологическите, социалните и управленски аспекти на проблема, пряко свързан с психичното здраве, работоспособността и творческата реализация на учителите.
Поканват се за участие педагози, психолози, медици, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикатите на българските учители, на висшите училища, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички интересуващи се от проблема.
В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др., представящи различните аспекти на темата.
За участие в конференцията ще бъдат толерирани материали, отразяващи актуални виждания по проблема и такива – плод на собствена изследователска работа.
Научен ръководител на конференцията ще бъде проф.д-р Мариана Стефанова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите при СУ ”Св.Климент Охридски”.
Пленарни доклади ще бъдат изнесени от проф. д-р Иван Иванов – ШУ ”Епископ Константин Преславски”, проф.д-р Валери Стоянов – ВСУ ”Черноризец Храбър”, д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на психолозите в България, доц. д-р Райна Захариева – Департамент за информация и усъвършенстване на учителите при СУ ”Св.Климент Охридски”, доц.д-р Станка Михалкова – председател на сдружение "Училищно и семейно консултиране", доц.д-р Янка Тоцева – Сдружение „Етнотолеранс”, Иван Игов – председател на секцията „Училищна психология” при Дружеството на психолозите в България.
Ще бъдат обособени 2 секции:
- „Физиология, психология и социална значимост на стреса и бърнаута в професията на учителя. Държавна политика и локални управленски решения относно управлението на стреса в професията на учителя”;
- „Добри практики за справяне със стреса в учителската професия”.
През втория ден от конференцията ще бъдат организирани уъркшопове и тренинги на следните теми:
-“Пътуване към автентичността: профилактика на стреса в училище“ - Водещи: д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на психолозите в България и д-р Надя Матеева – БАН
-„Преодоляване на стреса чрез техники на музикотерапията“ - Водещ: проф.дпн Надежда Витанова – СУ”Св.Климент Охридски”
-„Кризисна интервенция. Дебрифинг“ - Водещи: Десислава Георгиева, Елена Пенчева – секция „Кризисна интервенция” при Дружеството на психолозите в България
-„Фън Шуй в класната стая”,
- „Смехотерапия за редуциране на стреса”
Идеите в представените доклади, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на конференцията и добрите практики ще бъдат обобщени и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.
Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде на разположение на участниците по време на конференцията. Сборникът ще бъде качен и в сайтовете на Центъра за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт и на Дружеството на психолозите в България.
Докладът с най-голям принос по темата и този, отразяващ добра практика от най-голям интерес ще получат специалната награда „Златно зърно” и екскурзия до съседна държава.
Гости на конференцията ще бъдат учениците от театралното студио при ПГСУАУ „Атанас Буров” – гр.Силистра, които ще представят миниспектакъл, свързан с темата на конференцията.

Като съпътстващо конференцията мероприятие ще бъде организиран любителски фотоконкурс на тема „АЗ срещу стреса“ за учители и работещи в организации и звена, свързани с образованието.
Фотосите следва да отговарят на следните критерии:
-да отговарят на темата;
-да са оригинални, емоционални и въздействащи;
-да са автентични, да нямат излишен фоторетуш и допълнителна обработка;
-могат да бъдат черно-бели и цветни;
-големина – над 1600 мегапиксела.
На победителите ще бъдат раздадени награди. Всички наградени фотоси ще бъдат наредени в изложба, а този, получил голямата награда ще бъде поставен на корицата на сборника с материали от конференцията. Материалите следва да бъдат изпратени на организаторите по електронен път до 29.02.2012 год., заедно със следната информация: три имена, град, училище или друга месторабота, свързана с образованието, позиция, адрес за кореспонденция, телефон, е-мейл, кратко описание на конкретното събитие, отразено на фотоса.

Забележка: Тъй като фотоконкурсът не се организира с комерсиална цел, организаторите не заплащат авторски права.

Изисквания към докладите:
1.Материалите в цялостния им обем/до 8 страници формат А5, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 11, размер на наборното поле 11.3 Х 16.2 см, разред 1, двустранно подравняване/Justified/, без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих/ следва да се изпратят на организатора не по-късно от 4 март. Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори желаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на посочените условия.
2.Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.
3.Всички материали, заявени за участие ще бъдат разгледани в 5-дневен срок от постъпването им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията. Материали, които не отговарят на изискванията в т.1 и т.2 или не са в съответствие с темата на конференцията няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведомени.
4.Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конференцията в резюме. Време за презентация – до 8 минути.
5.Всеки автор представя материала си лично или чрез компетентно по темата лице. Сборниците на неявилите се докладчици или неосигурилите презентатор остават в полза на организаторите.

Такси за участие:
-за докладчици – до 12.03.2012 год. – 60 лв.
- след 12.03.2012 год. и при регистрацията – 65 лв.
Забележка: Одобрени доклади, таксата за участие за които е заплатена след 12 март ще могат да участват в конференцията, но няма да могат да бъдат включени в сборника.
- за слушатели - до 29.02.2012 год. – 30 лв.
- след 29.02.2012 год. и при регистрацията – 35 лв.

Таксата включва:
-осигуряване на зали и оборудване;
-публикация на материала в сборника/за докладчиците/;
-участие в уъркшоповете и тренингите;
-2 кафе-паузи и миникоктейл;
-материали.

Сумите следва да бъдат преведени по банков път като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 24-25.03.2012 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.

Банкова сметка:
BG76PRCB92301016931118
BIC: PRCBBGSF
Прокредитбанк АД
ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

В съответствие с данъчното законодателство фактури ще бъдат издадени на всички участници. Същите ще могат да бъдат получени по време на конференцията.

В случай, че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса като слушатели.

В случай, че два или повече доклада или презентации са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.

Заявки за участие ще се приемат на е-mail aдреса на Центъра – office@zsconsult.com.

Допълнителна информация може да бъде получена на GSM 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22.

На желаещите ще бъде предоставена възможност за настаняване в следните хотели:
 гранд-хотел „Димят“ - 5 звезди:
- самостоятелна стая – 70 лв.
- легло в стая с 2 легла – 50 лв.
Информация за хотела може да намерите на Интернет адрес: www.grandhoteldimyat.com/.

 хотел „Орбита“ - 2 звезди
- самостоятелна стая – 48 лв.
- легло в стая с 2 легла – 28 лв.
Информация за хотела може да намерите на Интернет адрес: www.hotelorbita.com/.

Забележка: Заявените нощувки в хотел”Орбита”се заплащат заедно с таксата за участие. В случай на информиране за невъзможност от пристигане на конференцията до 21.03.2012 год., сумите за тези нощувки се възстановяват. В случай на информиране след тази дата или неинформиране, се задържа сумата за 1 нощувка, която се заплаща на хотела като неустойка. Останалата сума, ако има заявени 2 или повече нощувки, се възстановява.
Нощувките в Гранд-хотел „Димят” се заплащат на място при пристигането.
Фактури за нощувките и за двата хотела ще се получат от рецепциите на името на участника или организацията, която представлява.

Лидия Йорданова
Управител

неделя, 12 февруари 2012 г.

Покана за: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Сдружение "Етнотолеранс" съвместно със Сдружение "Професионален форум за образованието" организират в рамките на Фестивала на българското образование

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:
ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

20-21.04.2012 година, град София

Конференцията има за цел да бъдат представени актуални изследвания и добри практики, свързани творческата реализация на образователни иновации и интерактивни технологии в образователната система.
Поканват се за участие преподаватели и студенти от педагогически факултети и специалности, учители, педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички интересуващи се от проблемите на образованието.
В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, отразяващи актуални виждания по проблема и такива – плод на собствена изследователска работа.
Ще бъдат обособени 2 секции:
 Иновации в образованието;
 Интерактивни образователни технологии.
По време на конференцията ще бъде проведена дискусия по проблемите на образователните иновациите и организиран уъркшоп за подготовка на интерактивни мултимедийни образователни продукти.
Идеите в представените доклади, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на конференцията и добрите практики ще бъдат обобщени и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.
Докладите и научните съобщения ще бъдат публикувани в сборник, под който ще бъде на разположение на участниците по време на конференцията. Сборникът ще бъде публикуван и на сайта на СНЦ „Етнотолеранс”

Официалните езици на конференцията ще бъдат български и английски.
Заявки за участие ще се приемат до 23.03.2012 година на адрес: ethnotolerance@abv.bg
Одобрените за участие ще бъдат уведомени до 25.03.2012г.
Пълният текст на докладите и таксата правоучастие трябва да се изпратят до 01.04.2012г.

Изисквания към представените текстове:Материалите в цялостния им обем (до 8 страници формат А4, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 12, разред 1,5 без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих) следва да се изпратят не по-късно от 01.04.2012г. на адрес: ethnotolerance@abv.bg.
Таксата правоучастие с доклад е 50 лв. (за чуждестранните участници 30 евро) да се приведе по банков път в сметка в лева:
BG67UBBS80021014257630
BIC UBBSBGSF
ОББ - АД
СНЦ „Етнотолеранс”
сметка в евро:
BG96UBBS80021435379310
BIC UBBSBGSF
ОББ - АД
СНЦ „Етнотолеранс”
за основание на плащането да бъде посочено „такса за участие в конференция на 20-21.04.2012 год. на......................................................... /трите имена и представлявана организация/”. В съответствие с данъчното законодателство фактури ще бъдат издадени на всички участници. Същите ще могат да бъдат получени по време на конференцията.
В случай че два или повече доклада са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.
Таксата включва:
- осигуряване на зали и оборудване;
- публикация на материала в сборника и на сайта на СНЦ „Етнотолеранс”;
- участие в дискусията и уъркшопа;
- 3 кафе-паузи и коктейл;
- материали.
На желаещите ще бъде предоставена възможност за настаняване в хотел „Хемус”:
Цена на стая двойка - 54 лв. /без закуска/
Цена на стая единична – 40 лв. /без закуска/
Доплащане закуска на блок-маса - 8 лв.

Организационен комитет:

проф. дфн Пламен Макариев
проф. д-р Иван Иванов
доц. д-р Янка Тоцева
гл. ас. д-р Керанка Велчева
Юрий Анджекарски

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: ethnotolerance@abv.bg и на телефон: 0899 85 19 49

четвъртък, 2 февруари 2012 г.

Изпитът в М3College

На 01.02.2012г. беше изпитът по Бизнес етикет и протокол и презентационни умения.
Част от курсистите, които се представиха отлично и спечелиха вниманието и овациите на останалите.

А какво ставаше по време на курса и след приключването вижте тук