неделя, 27 януари 2013 г.

Срещи с кандидат-студенти в Монтана, Лом и Видин

От началото на месец януари започнах подготовката на една информационна кампания, която е част от изпълнението на проекта на Младежка фондация "Арете" - "Ролеви модели на утрешния ден".
На 22 януари 2013 г. в Общинския младежки дом в град Монтана  се проведе първата ми среща с ученици-роми от средните училища с цел запознаване с възможностите за продължаване на образованието.  
На 23 януари беше срещата ми с учениците от училищата в градовете Лом и Брусарци и няколко съседни села.
На 24 януари бях във Видин, където на срещата присъстваха над 90 ученици и повече от 10 учители.  

понеделник, 14 януари 2013 г.

ПОКАНА ЗА ЧЕТВЪРТАТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МОТИВАЦИЯТА В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ

Варна, ул.”Иван Драсов” 11, ет. 2, GSM 0896 28 66 22, 0878 64 30 31; office@zsconsult.com

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОДЗ №4 „ЧАЙКА” - ВАРНА
ЦДГ №17 „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА” – ВАРНА
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА

ПОД ПАТРОНАЖА
НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ –
Г-Н КОСТА БАЗИТОВ

организират

ЧЕТВЪРТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

МОТИВАЦИЯТА В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”


22-24.03.2013 год.
гр.Варна
/Гранд хотел „Димят”/

Един ученик попитал своя учител: „Учителю, дълго ли ще чакаме промяната?”
Учителят отговорил: „Ако я чакате, ще е дълго.””

Четвъртата пролетна национална конференция има за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с мотивацията в работата на учителя:
 
 • лична и професионална мотивация, вкл. за работа в мултикултурна среда и с деца със специални образователни потребности;
 • организационно-административен аспект на мотивацията на учителите;
 • работа за мотивиране на учениците за учебен труд;
 • работа за мотивиране на родителите за взаимодействие с детската градина и училището;
 • стратегии и техники за повишаване на мотивацията в различните и аспекти.
  Поканват се за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикатите на българските учители, на висшите училища, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички, интересуващи се от проблема.
  В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др., като приоритет при представяне на материали от учителската колегия ще бъдат такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ПО ТЕМАТА.
  В научното ръководство на конференцията участват проф. дпн Надежда Витанова – СУ ”Св.Климент Охридски”, проф. дпн Антоанета Алипиевазам.директор на ДИПКУ - Варна при ШУ ”Епископ Константин Преславски”, проф. д-р Мариана Стефанова, проф. д-р Валери Стоянов – ВСУ ”Черноризец Храбър”, проф. д-р Нели Бояджиева - СУ”Св.Климент Охридски”, проф. д-р Иван Иванов – ШУ ”Епископ Константин Преславски”, д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на психолозите в България, доц. д-р Росица Пенкова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите при СУ ”Св.Климент Охридски”, доц. д-р Райна Захариева – Департамент за информация и усъвършенстване на учителите при СУ ”Св.Климент Охридски”, доц. д-р Янка Тоцева – Младежка фондация „Арете”, доц. д-р Йоана Янкулова - СУ ”Св.Климент Охридски”, Юлия Попова – председател на секция „Училищна психология” при Дружеството на психолозите в България.
  Докладите и научните съобщения ще бъдат разпределени в 3 секции:
  - „Професионална мотивация на учителя, вкл. за работа в мултикултурна среда и с деца със СОП”;
  - „Мотивиране на учениците за учебен труд; мотивиране на родителите за взаимодействие с училището и детската градина”;
  - „Мотивацията на педагогическите екипи – организационно-административен аспект”.

  В хода на конференцията ще бъдат организирани уъркшопове и тренинги в помощ на колегията:
  • "Активизиране на вътрешната мотивация на учениците"
  • Как ефективните ръководители влияят на мотивационния климат в училище?"
  • Цветовете и ароматите на мотивацията”.
  Идеите в представените доклади, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на конференцията и добрите практики ще бъдат обобщени и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.
  Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник. Сборникът ще бъде качен и в сайтовете на Центъра за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт и на Дружеството на психолозите в България.
  Докладът с най-голям принос по темата и този, отразяващ добра практика от най-голям интерес ще получат специалната награда „Златно зърно” и екскурзия до съседна държава.

  Изисквания към докладите:
  1. Материалите в цялостния им обем/до 8 страници формат А5, включително литература, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 11, размер на наборното поле 11.3 Х 16.2 см, разред 1, двустранно подравняване/Justified/, отстъп на новия ред 1,25, без разстояние между абзаците, без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих/ следва да се изпратят на организатора не по-късно от 28 февруари. Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори желаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на посочените условия.
  2. Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.
  3. Всички материали, заявени за участие ще бъдат разгледани в 7-дневен срок от постъпването им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията. Материали, които не отговарят на изискванията в т. 1 и т. 2 или не са в съответствие с темата на конференцията няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведомени.
  4. Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конференцията в резюме.
  Време за презентация:
  - за основните доклади - до 15 минути;
  - за секционните доклади и съобщения – до 8 минути.
  1. Всеки автор представя материала си лично или чрез компетентно по темата лице. Материалите на автори, които не се явят за представянето им или не осигурят лице, което да ги представлява, няма да бъдат отпечатани в сборника.

  В рамките на конференцията ще бъде проведена ЗУМБА сесия. За желаещите да се включат в нея ще са необходими тениска или друг лек спортен екип и спортни обувки.

  Такси за участие:
  • за докладчици – до 07.03.2013 год. – 75 лв.
  - след 07.03.2013 год. – 85 лв.
  • за слушатели - до 22.02.2013 год. – 45 лв.
               - след 22.02.2013 год.– 60 лв.
  Таксата включва:
  • осигуряване на зали и оборудване;
  • организационно обезпечаване на конференцията;
  • публикация на материала в сборника /за докладчиците/;
  • участие в уъркшоповете, тренингите /без тези на чуждестранните водещи/ и ЗУМБА сесията;
  • кафе-пауза;
  • материали.
  Сумите следва да бъдат преведени по банков път като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 22-24.03.2013 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.

  Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118 BIC: PRCBBGSF
  Прокредитбанк АД
  ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
  В съответствие с данъчното законодателство фактури ще бъдат издадени на всички участници. Същите ще могат да бъдат получени по време на конференцията.

  В случай, че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса като слушатели.

  В случай, че два или повече доклада или презентации са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.

  Като съпътстващо конференцията мероприятие се организира любителски фотоконкурс. Темата е „Учителят, който ми дава/даде криле“. Идеята на конкурса е да бъдат представени учители, които със своите качества и ценности силно са мотивирали и продължават да мотивират своите НАСТОЯЩИ и БИВШИ УЧЕНИЦИ за учебен труд, за лично изграждане и за професионална реализация.

  Фотосите следва да отговарят на следните критерии:
  • да отговарят на темата;
  • да са емоционални и въздействащи;
  • да са автентични, да нямат излишен фоторетуш и допълнителна обработка;
  • могат да бъдат черно-бели и цветни.
  На победителите ще бъдат раздадени награди. Награди ще получат и учителите, които са заснети на най-добрите фотоси. Всички наградени фотоси ще бъдат наредени в изложба, а този, получил голямата награда ще бъде поставен на корицата на сборника с материали от конференцията. Материалите следва да бъдат изпратени на организаторите по електронен път до 28.02.2013 год., заедно със следната информация за автора на всяка снимка: три имена, град, училище или месторабота, клас или служебна позиция, адрес за кореспонденция, телефон, е-мейл, кратко мотивирано представяне на учителя, отразен на фотоса.

  Забележка: Тъй като фотоконкурсът не се организира с комерсиална цел, организаторите не заплащат авторски права.
  Специално участие във фотоконкурса ще имат децата и младежите от Детския парламент към Общинския детски комплекс - Варна.

  Допълнителна програма на конференцията:
  • тренинг-семинар с водещи Габриеле Биглер-Витек и Моника Вихер – Австрия
  • тренинг-семинар с водещи Фабиан Блобел и Хелена Брем - Швейцария
  На 22 март, по случай Първа пролет за участниците в конференцията ще бъде организирана Пролетна фиеста в гр. Балчик в ресторант на брега на морето.
  Таксата за участие е 25 лв., която включва:
  • вечеря - шопска салата, пилешко филе с гарнитура, десерт, 50г аперитив, чаша вино - бяло/червено, безалкохолна напитка или минерална вода, хляб;
  • жива музика и изненади;
  • транспорт до Балчик и обратно.
  Желаещите да се включат в празника изпращат таксата заедно с таксата за участие в конференцията.
  На желаещите ще бъде предоставена възможност за настаняване в следните хотели:
  • гранд-хотел „Димят“ - 5 звезди:
  - самостоятелна стая – 70 лв.
                 - легло в стая с 2 легла – 50 лв.
  Информация за хотела може да намерите на Интернет адрес: www.grandhoteldimyat.com.
  • хотел „Перфект” - 4 звезди:
  - самостоятелна стая – 60 лв. 
  - легло в стая с 2 легла – 35 лв.
  Информация за хотела може да намерите на Интернет адрес: www.hotelperfectbg.com.
  • хотел „Сити марк“ - 3 звезди:
  - самостоятелна стая – 36 лв.
  - легло в стая с 2 легла – 22.50 лв.
  Информация за хотела може да намерите на Интернет адрес: www.citymark.galeriahotels.com.
  Нощувките в трите хотела се заплащат на място при пристигането. Фактури ще се получат от рецепциите на името на участника или организацията, която представлява.

  Заявки за участие /по образец/ се изпращат на е-mail aдреса на Центъра – office@zsconsult.com.
  След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответната такса за участие в конференцията, както и тези за участие в допълнителните мероприятия (ако участникът желае да се присъедини към тях).
  Заплащането се извършва само по банков път.
  Допълнителна информация може да бъде получена на 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22.
  Съобщения от оперативен характер относно организацията на конференцията ще се публикуват регулярно във Facebook страницата на Центъра за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт.
  Лидия Йорданова
  Управител