събота, 28 април 2012 г.

МЛАДЕЖКИ РОМСКИ ЛАГЕРИ „ЗАЕДНО НАПРЕД 2012"


Мисията на Младежка Фондация „Арете“ е да подкрепя израстването на лидери в общностите с ограничени възможности. Фондацията организира  инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование и окуражава културата на взаимно подпомагане. http://www.areteyouth.org/

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на фондацията. През 2012 година ще се организират четири  лагера и участниците ще се разпределят на регионален принцип: младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана. И четирите лагера ще се проведат в хотел "Хит" в с. Равда през месеците юли и август.  http://www.hithotelravda.com/
           
Целите  на  лагерите  са:
·      Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
·      Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
·      Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
·      Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
·      Насърчаване на младежката активност;
·      Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
·      Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
·      Запознаване с изявени роми;
·      Мотивиране на ромската жена за по-активно участие в обществения живот;
·      Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
·      Забавна и активна работна среда.

Срок за кандитадстване: 01 юни 2012 г.

Критерии  за  участие:
·      Младежи до 21 години - ученици 9-12 клас или завършили средно образование.                                                                                     
·      Кандидатите да са от ромски произход.
·      Минимален успех - Добър 4.00
·      Есе по една от двете зададени във формуляра теми.
·      Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
·      Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
·      Препоръка от преподавател.
·      Документите да бъдат изпратени преди 01 юни 2012 г. на e-mail: info@areteyouth.org или по пощата на адрес: 
Младежка фондация  „Арете“ България
бул. „Александър Стамболийски“ № 49, ет.3
гр. София 1301

Кандидатури могат да подават младежи от цялата страна, но с предимство ще се ползват участниците от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана.

Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в
младежки ромски лагер „Заедно  Напред“

До  01 юни  2012  г.  кандидатите трябва да изпратят:

1.      Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2.      Копие от първата страница на ученическия бележник, както и страницата със срочните оценки. За завършилите средно образование – копие от дипломата.
3.      Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
4.      Попълнена и подписана декларация от родител или настойник.
5.      Препоръка от преподавател, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок (01 юни 2012 г.) няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.  
           
Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.
           
Одобрените участници в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на 15  юни  2012 г.
           
Всеки един участник може да вземе участие само в един от четирите лагера по програма „Заедно Напред“, които  ще се проведат в с.Равда. Участниците ще бъдат разпределени според региона, в който живеят, както следва:

- лагер за младежи от район Пазарджик от 08 до 15 юли 2012 г.
- лагер за младежи от район Сливен от 22 до 29 юли 2012 г.
- лагер за младежи от район Шумен от 05 до 12 август 2012 г.
- лагер за младежи от район Монтана от 19 до 26 август 2012 г.

           
За контакт и допълнителна информация:
тел: 02/980 90 21

петък, 27 април 2012 г.

Семинар с учители в град Левски

На 26.04.2012г. проведох семинар с учители от четири училища от община Левски по темата:  "Аспекти на прехода между начален и прогимназиален етап".
Инициатор и домакин беше НУ "Христо Ботев".

сряда, 25 април 2012 г.

Публична защита в катедра "Реторика"


На 25.04. 2012г. се проведе публичната защита на Кремена Георгиева  - редовен докторант в катедрата.
Темата на дисертационния труд е: РЕТОРИЧЕСКАТА АРГУМЕНТАЦИЯ В КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ПР ОТДЕЛИ И МЕДИИ.

вторник, 24 април 2012 г.

Нов "доктор на науките" в катедрата по реторика

На 23.04. се проведе публичната защита на дисертацията на доц. д-р Иванка Мавродиева.
Имах честта да бъда част от научното жури и неофициален фоторепортер.

неделя, 22 април 2012 г.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

На 20 и 21 април в залите на хотел "Хемус" се проведе МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”. 
Тя беше организирана от Сдружение "Етнотолеранс" в партньорство със Сдружение "Професионален форум за образованието".

Конференцията бе част от Седмия фестивал на българското образование, основната тема на който е „Партньорство и иновации в образованието”. 


Конференцията беше открита от Юрий Анджекарски.Основните доклади бяха изнесени от доц. Янка Тоцева и проф. Иван Иванов от СНЦ "Етнотолеранс"Участници от чужбина бяха преподаватели от Университета в Ниш (Сърбия) и Автономния Университет на Мадрид (Испания).

Работата на конференцията се реализира в две секции: "Иновации в образованието" и "Интерактивни технологии в образованието".
Логически завършек беше Workshop-а за изработване на мултимедийни образователни продукти и ползване на образователни портали.

петък, 20 април 2012 г.

Откриване на Международната научно-практическа конференция на тема: Иновации и интерактивни технологии в образованиетоНа 20 април в 14 часа в зала "Хемус" на хотел "Хемус" в град София беше открита Международната научно-практическа конференция на тема: Иновации и интерактивни технологии в образованието. 
Авторите на доклади получиха в папката с материали и екземпляр от сборника, който беше предварително подготвен.
В сборника са включени 48 доклада, а общия брой на авторите е 59. 
Интерес са проявили преподаватели в различни български университети и колежи, учители, образователни експерти, преподаватели от различни факултети на Университета  в Ниш (Събрия) и от Universidad Autónoma de Madrid (Испания).

събота, 14 април 2012 г.

Семинар за предотвратяване на рисковете, пред които са изправени децата, чиито родители са отишли да работят в чужбина”


От 09 до 13 април взех участие в обучение по темата: „Предотвратяване на рисковете, пред които са изправени децата, чиито родители са отишли да работят в чужбина”.
То беше организирано от Националната мрежа за деца в рамките на програма ПРОКОПИЛ.
Обучители бяха експерти от Франция, Молдова и Румъния.

неделя, 1 април 2012 г.

Разходка из Стария Пловдив

 На 31 март и 01 април 2012 г. имах часове в една магистърска програма в Пловдивския университет. В късния съботен следобед направих тази кратка разходка из Стария Пловдив.