четвъртък, 30 юни 2016 г.

КАКВО ДА ПРАВИМ С МУЛТИКУЛТУРНОСТТА?


сряда, 29 юни 2016 г.

Национална конференция за подготовката и квалификацията на учители в България


На 29. 06. в СУ "СВ. Климент Охридски" се проведе Национална конференция по Мярка VI, т. 64 от Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“ на тема: „Подготовка на педагогически кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в Република България, Европейския съюз и други страни – резултати от национално изследване“.
Конференцията беше открита от министъра на образованието и науката. Меглена Кунева направи въвеждащо изказване, в което акцентира върху ключови проблеми на професионалната подготовка и реализация на учителите.
Приветствие към участниците направи ректорът на СУ - проф. дфн Анастас Герджиков.
Екипът от Факултета по педагогика, който е направил изследването представи основните акценти от него пред журналисти, учители, директори, експерти от РИО, представители на МОН и на университети, подготвящи и квалифициращи учители.

Повече за конференцията може да прочетете на сайта на СУ "Св. Климент Охридски" ето тукhttps://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/v_sofijskiya_universitet_se_provede_s_vmestna_konferenciya_na_ministerstvoto_na_obrazovanieto_i_naukata_i_fakulteta_po_pedagogika

четвъртък, 23 юни 2016 г.

Втора работна среща по проекта по адрагогика


Втората ми командировка по проекта по програма Erasmus+ 2015-1-LT01-KA2014-013460 „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ беше до Вилнюс в периода 12-15. 06. 2016г.  
За по-малко от шест месеца за втори път съм в този красив литовски град. Видях го през зимата - потънал в сняг и със смразяващ студ, а сега слънчев и приятно топъл.
В първия ден от работата участниците в срещата бяха поздравени от директора на Регионалната обществена библиотека „Адам Мицкевич“ във Вилнюс, която е водещата организация по проекта.
В първата сесия всяка от шестте партниращи организации представи напредъка в работата по дейностите по проекта. Във втората сесия беше представен и дискутиран комуникационния план, а в третата – бюджета.
Последва обиколка на  Регионалната обществена библиотека „Адам Мицкевич“, в хода на която бяхме запознати с отделите и специфичните образователни дейности с деца и възрастни, които те реализират. 
В първата сесия в следобедните часове беше представена платформата за дистанционно обучение.В последвалите три сесии бяха презентирани и обсъдени предложените от екипите от ключови експерти от  трите страни – Литва, Латвия и България структури на четирите обучителни модула. Аз представих българското предложение за тематично съдържание на модулите и нашата идея към всеки текст да има мултимедийна презентация. В допълнение  показах откъс от една такава.В последната сесия започна обсъждането на общия продукт – английска версия на курса.Във втория ден основното внимание  беше насочено към синхронизиране  на позициите за конструирането на английската версия на продукта. Като резултат на ползотворната и оживена дискусия се създаде общият модел на обучителния курс и бяха разпределени задачите и уточнени сроковете на изпълнение.
 В края на срещата беше обсъдена третата среща, която ще се проведе през 2017г.  в България и логистиката на апробирането на работата с модулите чрез платформата за дистанционно обучение  с библиотекари от трите държави.Нова книга продукт на транснационално сътрудничество

През месец юни в издателство „Дилок“ излезе от печат книгата "Управление на бизнес комуникацията", която е плод на сътрудничеството ми с колегата от Университета в Ниш - проф. д-р Ванче Бойков.
След цяла поредица от съвместни студии, статии и доклади на конференции в България Сърбия и Турция, дойде време да направим и книга.

„Управление на бизнес комуникациите“ е учебно помагало предназначено за студенти, които изучават бизнес-комуникацията. 

Представени са основните характеристики на комуникацията и видовете комуникация. 

Изведени са спецификите на бизнес-комуникацията в нашето съвремие. 

Детайлно е разработена устната и писмена бизнес комуникация в теоретичен план и са предложени препоръки и практически насоки за приложение на знанията и формиране на умения и компетентности за реализиране на ефективна бизнес комуникация.

неделя, 12 юни 2016 г.

Шестата международна научна конференция „Образование, наука, иновации“ ЕSI' 2016 премина успешно

На 10 и 11 юни 2016г. в Европейския политехнически университет се проведе Шестата международна научна конференция „Образование, наука, иновации“.
По време на откриването приветствия към участниците направиха: изпълняващият длъжността ректор на Европейския политехнически университет проф. д-р Марин Маринов и от името на президента на ЕПУ – проф. Джузепе Саконе вицепрезидентът – инж. Николай Колев.

В пленарната сесия своите доклади представиха – проф. Васили Лумус от Атинския университет, проф. Робърд Иди – от Университета в Ълстър, Северна Ирландия и проф. дин Георги Чобанов от Европейския политехнически университет. Трите доклада, първият от които в областта на софтуерното инженерство, вторият – на строителното инженерство и третият в областта на икономиката, бяха изслушани с интерес и предизвикаха продължителни и оживени дискусии.

След пленарната сесия проф. Робърт Иди връчи ежегодната награда на името на „Цветанка Лилова“ на най-добрия студент в бакалавърската програма по „Строително инженерство“ за учебната 2015/ 2016 година – Тодор Христов

Програмата на конференцията за първия ден приключи с демонстрацията на робот, разработен под ръководството на доц. д-р Найден Шиваров от студенти от бакалавърската програма по „Приложна информатика“.

На 11 юни конференцията продължи работата си с представяне на докладите в секционните заседания. Бяха изнесени общо 56 доклада в седем секции: Иновации в строителното инженерство; Иновации в икономиката и публичните политики; Иновации в образованието; Иновации в психологията, Иновации в компютърните науки; Зелена енергетика и устойчиво развитие и студентска сесия.

В секция "Иновации в образованието", която имах удоволствието да ръководя бяха представени девет доклада. Тематично те се обособиха в три групи:
- в първата се дискутираха проблеми свързани с въвеждането на иновации в българското средно образование;
- във втората бяха представени  иновативни авторски и визуални модели апробирани в обучението на студентите и учениците;
- в трета - акцентът падна върху работата с деца и ученици със СОП - бяха представени алтернативни педагогически и психосоциални терапевтични системи при обучението на такива деца и беше анализирана възможността за включването на дневните учебни центрове като структура на интегрираното и включващо обучение на деца със специални образователни потребности.

Шестата международна научна конференция „Образование, наука, иновации“ продължи традицията да привлича учени и професионалисти от различни български и чужди университети и организации.
В нея се включиха участници от България, Гърция, Македония, Сърбия, Северна Ирландия и Германия.